Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Darovací smouva

Darovací smlouva

o převodu nemovitostí uzavřena podle § 628 obč.zákoníku

 

I.

………………………………………………………………………………………

jako dárce na straně jedné

 

II.

Jan Drobný, Volyňská 25,38601 Strakonice r.č 891125/1225

a

Renata Nováková, Kolárova 250, Písek r.č 885210/1257

Jako obdarovaní na straně druhé

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu o převodu nemovitostí

 

čl. I.

Úvod

 

Dárce prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti – pozemek č.p 68/3, výměra 685 m2, zapsán v katastrálním území Protivín, na LV 211 u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj katastrální pracoviště Písek, na základě usnesení o dědictví ze dne 12.04 2002,

 sp.zn. 22 D/2002 vydané okresním soudem v Písku.

 

čl. II.

Předmět převodu

 

II. 1. Předmětem převodu je – pozemek – p.č 68/3 o výměře 685 m2, v katastrálním území Protivín, zapsán na LV 211 u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj – katastrální pracoviště Písek, na základě usnesení o dědictví ze dne 12.04 2002 sp.zn 22 D/2002 vydaném okresním soudem v Písku

 

II. 2. Převáděný pozemek byl popsán a ohodnocen znaleckým posudkem č.28-2007 ze dne 14.01 2007, který vyhotovil Ing. Jan Hrubec, Pražská 28, 386 01 Strakonice, který je znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí

 

čl. III.

Stav darované nemovitosti

 

III. 1. Dárce seznámil obdarovaného se stavem daru uvedeném v odstavci II. 1. a obdarováním potvrzují, že jim je stav této nemovitosti znám a přebírají ho do podílového spoluvlastnictví  a výši ideálního podílu 1/3 pro každého

 

III. 2. Dárce prohlašuje, že na uvedeném pozemku neváznou žádné dluhy,není zatížen věcnými břemeny a že na uvedený pozemek nemá nikdo jiný žádná práva, zejména právo zástavní.

 

 

 

čl. IV.

Náklady související s převodem

 

Obdarováni jsou povinni a zavazují se, společně a stejným dílem, uhradit daň z převodu nemovitostí vyměřenou na základě této smlouvy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj – katastrální pracoviště Písek

 

čl. V.

Nabytí vlastnictví

 

V. 1. Obdarovaní nabudou vlastnictví k darované nemovitosti vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj – katastrální pracoviště Písek na základě této smlouvy.

 

V. 2. Smluvní strany se zavazují, že do doby provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch  obdarovaných se zdrží jakéhokoliv jednání,které by mohlo provedení vkladu zmařit

 

čl. VI.

Závěr

 

VI. 1. Tato smlouva je zhotovena v počtu 6-ti stejnopisů

VI. 2. Účastníci svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné vůle, dobrovolně, nikoli v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, s obsahem této smlouvy se seznámili a nemají žádné výhrady.

 

V Písku dne 20.08 2007

 

 

 

 

 

 

Dárce:                                                                                     Obdarovaní:

 

                                                                                                  ………………………………….

………………………………………

 

 

                                                                                               ……………………………………

 

                                                      

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí