Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Výslech

Podstatou výslechu je získání informací zafixovaných ve vědomí člověka (tzv.paměťových stop). Základní formy získávání informací z paměťových stop je výslech a rekognice. Výslech je dialog mezi vyslýchajícím a vyslýchaným (obviněný nebo svědek).Rekognice je jedna z forem kriminalistické identifikace (znovupoznání).

Vzhledem tomu, že výslech je velký zásah do svobody občanů, je nutná příprava výslechu.

 

Přípravu výslechu dělíme na dvě části:

Ø      přípravu obsahovou - v této části se připravuje doposud shromážděný materiál a materiál o vyslýchané osobě. Pak se připravuje plán s taktikou výslechu.

Ø      příprava organizační a materiální - zde musíme zvolit čas a místo výslechu, volbu a přípravu technických prostředků. Při výslechu musí mít vždy vyslýchající psychologickou převahu nad vyslýchaným!!! Stádia výslechu jsou tři:

- úvodní stádium

-   monolog

-  dialog

Cílem úvodního stádia je poučení vyslýchaného o jeho právech a poznání vyslýchané osoby. Poté stanovit psychologické a taktické záměry pro další vedení výslechu. Monolog je volná, spontánní výpověď vyslýchaného k příslušnému ději. Dialog následuje po ukončení monologu. Jedná se o kladení otázek vyslýchanému k doplnění či specifikování výpovědi.

Taktika výslechu je aktivní tvůrčí proces, který přímo navazuje na přípravu k výslechu a jehož obsahem jsou čtyři základní taktické postupy výslechu.

Ø      Formování kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným - vyslýchající se musí před výslechem představit, uvést svoji hodnost, funkci a příjmení. Poučit vyslýchaného o jeho právech a povinnostech. Vyslýchající by měl odhadnout osobu vyslýchanou a podle toho vést výslech. Vyslýchající se musí za všech okolností ovládat a nesmí podléhat emocím.

Ø      Analýza výpovědi v průběhu výslechu - cílem analýzy výpovědi v průběhu výslechu je jednak zjištění úplnosti a hodnověrnosti výpovědi, jednak i postoje vyslýchaného. Zjistit pomocí zjištěných důkazů jestli vyslýchaný vypovídá pravdivě či lže.

Ø      Pomoc vyslýchajícího vyslýchanému při výslechu, aby si vyslýchaný vybavil všechny detaily ke kriminalisticky významné události -jde zejména o pomoc svědkům, když si nemohou vybavit všechny vzpomínky. Při pomoci vyslýchanému musíme dávat pozor, abychom mu nevsugerovali určitou výpověď. Vyslýchanému můžeme pomoci s vybavením si času, jmen, určitého místa apod. Na vyslýchaného nespěcháme!!!

Ø      Psychologické působení na vyslýchaného za účelem překonání jeho orientace vypovídat lživě - vždy je třeba vycházet ze zásady, že lépe je lži předejít, než ji pak pracně vyvracet. Jedinou formou působení ke zvratu na pozici pravdivě vypovídajícího je přesvědčování. Přesvědčit znamená dokázat vyslýchanému nesmyslnost, bezúčelnost a škodlivost lži. Vyslýchající se musí při výslechu obviněného vyvarovat jeho klamání, protože nelze docílit pravdy pomocí lži.

 

 

Konfrontace se používá při neshodě výpovědi obviněného a svědka. Jestli-že se výpověď obviněného výrazně liší od výpovědi svědka, může být obviněný postaven svědkovi (poškozenému) tváří v tvář. Konfrontaci řídí vyslýchající a může účastníkům dovolit aby si kladli otázky.

Dokumentace výslechu se provádí formou protokolu.Jedná se o písemný dokument, který podepisují všichni účastníci výslechu. Jestli-že jsou účastníci jen dva, přizve se k podpisu tzv. nezúčastněná osoba Výslech lze zaznamenávat zvukovou formou (magnetofon) nebo pořizovat videozáznam. Tyto záznamy jen dokreslují to, co je podchyceno v protokolu.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí