Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Vyšetřovací experiment

- je samostatný vyšetřovací úkon, který spočívá v provedení pokusu a zkoumání faktů v uměle vytvořených podmínkách.

- podstatou je pokusná činnost, která umožňuje poznat zákonitosti, které existovaly za určitých podmínek v době zkoumané události.

- kriminalistický experiment nám dovoluje přesvědčit se právě pomocí pokusů, zda naše představy o určité skutečnosti, jež má význam ve vyšetřované věci, jsou správné a touto cestou získat nové důkazy o dané skutečnosti (měnit podmínky za nichž jev vznikl).

 

Cílem vyšetřovacího experimentu je prověrka ve věci shromážděných důkazů.

Ø      srovnávání důkazů

Ø      získání nových důkazů

Ø      prověrka vyšetřovacích verzí (na základě analýzy)

Ø      zjištění okolností napomáhajících spáchání trestného činu.

 

Druhy vyšetřovacího experimentu

Ø      zjištění možností pozorování - vidět, slyšet, poznat za určitých podmínek nějakou osobu.

Ø      Zjištění možnosti provedení nějakého konkrétního činu v určitých podmínkách určitou osobou za určitý čas - patří sem zjišťování profesionálních znalostí nebo návyků

Ø      Zjištění možnosti existence nebo možnosti neexistence nějakého jevu.

Ø      Zjištění v průběhu události - zda se mohla stát tak, jak ji popisuje svědek nebo obviněný.

Ø      Zjištění jakým způsobem vznikly stopy nějaké události, činnosti nebo děje.

 

Účastníci

!!! Subjektem experimentu je především vyšetřovatel, státní zástupce a obhájce !!!

Dále se mohou zúčastnit osoby, proti kterým je trestní řízení vedeno, osoby poškozené a

zúčastněné. Jsou jimi osoby, jejichž účast při prováněném úkonu je potřebná a jsou jimi zpravidla svědci, nezúčastněné osoby (jejich funkce spočívá zejména v pozorování, registraci a dosvědčení činnosti vyšetřovatele), pomocné osoby (nejsou svědky úkonu).

 

Příprava vyšetřovací experiment:

jestliže vyšetřovací experiment není nutno provádět na určitém místě, není příprava složitá, jinak je tomu v případech, kdy vyšetřovací experiment má být proveden namístě shodném s místem původní události.

Ø      do odjezdu na místo provádění experimentu

-     určení obsahu a způsobu provedení jednotlivých pokusů

-     určení pořadí pokusů s ohledem na zkoumané otázky, jejich návaznost

-   doba provedení - v které denní, noční době, v jakých klimatických podmínkách

-    nutnost provedení ve shodných podmínkách

-     určení okruhu účastníků

-     rozhodnout zda mohou být věcné důkazy použity, nehrozí-li jim poškození

-    příprava potřebných technických, dopravních a jiných prostředků

 

Ø      po příjezdu na místo do okamžiku zahájení experimentu

-    zjistit změny situace na místě provedení experimentu

-   provést fotografování místa před provedením experimentu a po ní

-   zajistit spojení mezi účastníky experimentu

-     provést instruktáž účastníků KE s ohledem na jejich postavení, funkci

 

Souhrn taktických postupů, způsobů a doporučení, zaměřených k objektivnímu provedení  a získání hodnověrných výsledků.

 

K docílení shodnosti podmínek KE:

Ø      výběr denní doby - shodují se s podmínkami viditelnosti v době události

Ø      provedení experimentu na místě, kde došlo k původní události

Ø      výběr klimatických podmínek shodných s původními

Ø      provedení pokusů ve shodných podmínkách umělého osvětlení

Ø      použití původních předmětů

Ø      shodnost tempa prováděných pokusů s tempem původním

Ø      zachování stejného místa - terénu porostů

provádění pokusů v měněných podmínkách

 

cílem je zvýšení přesvědčivosti názornosti KE

 

rozdělení pokusů

Ø      reálné - v případě, že je možno v určitém stadiu pokus přerušit na určitou dobu za účelem vyhodnocení výsledků dosažených v tomto stadiu pokusu

Ø      podmíněné - myšlené - nelze-li průběh pokusu zastavit a v určitém stádiu provést vyhodnocení.

 

Dokumentace

Provedení každého experimentuje potřeba zdokumentovat. Nejčastějším způsobem bývá protokol o vyšetřovacím pokusu, v němž se zachycují podmínky, za nichž byl E prováděn, jeho průběh, osoby, které se ho zúčastnily, doby a místo provedení, účel a cíl pokusu, jeho výsledky. Přílohou protokoluje fotodokumentace průběhu vyšetřovacícho experimentu, situační plánek.

 

Hodnověrné výsledky - zdokumentované výsledky byly objektivně nutné při provádění určitých pokusů v určitých podmínkách

 

Nehodnověrné - lze hovořit tehdy, jestliže skutečnosti nebyly přesně zjištěny - výsledky pokusů byly různé.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí