Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Zákonodárná moc v ČR, orgány PS a senátu

Zákonodárná moc v ČR, orgány PS a senátu

Zákonodárnou moc v ČR vykonává PARLAMENT, který je tvořen dvěma komorami

Ø      Poslaneckou sněmovnou

Ø      Senátem

Poslanecká sněmovna

má 200 poslanců volených na dobu 4. let. Volby do PS se provádějí systémem tzv. poměrného zastoupení - kdy voliči volí politické strany (ne jednotlivce) a poměrem takto získaných hlasů se určuje počet zvolených kandidátu. Aktivní volební právo do PS (právo volit), má každý občan ČR od 18ti let. Pásmu volební právo do PS (právo být volen), má každý občan ČR. který v době voleb dosáhl 21ti let.

Poslanci jsou oprávněni interpelovat vládu nebo její členy ve věcech její působnosti - tzn. klást vládě otázky a členové vlády na ně musí do 30ti dnu od podání interpelace odpovědět.

Senát

má 81 senátoru volených na dobu 6ti let. kdy každé 2 roky se volí 1/3 senátorů. Volby do Senátu se prováděli podle zásad tzv. většinového volebního systému - kdy voliči volí jednotlivé kandidáty. Pasivní volební právo do Senátu má každý občan ČR po dosažení 40ti let věku.

Posláním Parlamentu je především legislativní činnost, jinými slovy projednávání a přijímání zákonů. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců. Senát, vláda, nebo zastupitelstvo vyššího samosprávního celku. Návrhy se podávají PS a vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.

Komory parlamentu jsou usnášení schopné, pokud je přítomna alespoň 1/3 jejich členů. K přijeti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců či senátorů. K přijetí ústavního zákona a k ratifikaci mezinárodních smluv se vyžaduje souhlas 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů.

 

PS postoupí schválený návrh zákona Senátu, který:

Ø      jej schválí

Ø      jej zamítne

Ø      jej vrátí PS s pozměňovacími návrhy

Ø      vyjádří vůli nezabývat se jím

Jestliže se Senát k návrhu zákona nevyjádří do 30ti dnů od jeho postoupení, považuje se zákon za přijatý. O návrhu zákona, který Senát zamítl hlasuje PS znovu a návrh je přijat, jestliže jej schválí nadpoloviční většina všech poslanců

Prezident republiky je oprávněn vrátit přijatý zákon (vyjma ústavního) s odůvodněním do 15ti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. O vráceném zákonu PS hlasuje znovu a jestliže jej schválí nadpoloviční většina všech poslanců, je zákon přijat.

 

Přijaté zákony podepisují:

Ø      předseda PS

Ø      prezident republiky

Ø      předseda vlád

 

Dalším úkolem Parlamentu je, kromě tvorby zákonů, také kontrola moci vládní a výkonné.

 

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

 

Výbory, komise a delegace

 

Aktuální stav ke dni: 25. únor 2005

 

Výbory

 • Hospodářský výbor
 • Mandátový a imunitní výbor
 • Organizační výbor
 • Petiční výbor
 • Rozpočtový výbor
 • Ústavněprávní výbor
 • Volební výbor
 • Výbor pro evropské záležitosti
 • Výbor pro obranu a bezpečnost
 • Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
 • Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životni prostředí
 • Výbor pro vědu, vzděláni, kulturu, mládež a tělovýchovu
 • Zahraniční výbor
 • Zemědělský výbor
Komise

·      Dočasná komise pro otázky Ústavy České republiky

·      Stálá komise pro bankovnictví

·      Stálá komise pro kontrol u,činnosti Bezpečnostní informační služby

·      Stalá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

·      Stálá komise pro kontrolu použiti operativní techniky Policie ČR

·      Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké, sněmovny

·      Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

·      Stalá komise pro sdělovací prostředky

·      Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činnosti bývalé STB

·      Volební komise Poslanecké sněmovny

·      Vyšetřovací komise pro zjištění skutečnosti v souvislosti s s arbitrážním řízením ve věci

·      CME versus Česká republika

·      Vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společnosti Diag Human

Delegace

·      Stála delegace do Meziparlamentní unie

·      Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO

·      Stálá delegace do Parlamentního shromáždění

·      Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

·      Stála delegace do Parlamentního shromážděni Rady Evropy

·      Stála delegace do Shromáždění Západoevropské unie

·      Stálá delegace do Středoevropské iniciativy

 

 

Stálé delegace Parlamentu České republiky, zástupci Senátu

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Euro-středomořského parlamentního shromáždění

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění

·      Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy

·      Stálá delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

·      Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

·      Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

·      Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

·      Volební komise 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí