Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Trestní odpovědnost mladistvých a druhy opatření ukládaných za provinění mladistvých

Trestní odpovědnost mladistvých a druhy opatření ukládaných za provinění mladistvých

 

 

 

Při trestání osoby, která v době spáchání trestného činu dovršila 15 rok a nepřekročila 18 rok svého věku - tzv. MLADISTVÉHO - přihlédne soud ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. Jinými slovy tzn. že osoba mladistvá má oproti osobám zletilým řadu zvýhodnění, neboť morální vývoj jejích volních vlastností nebyl ještě dokončen.

ODCHYLKY

1. v trestní odpovědnosti § 75 TZ

= čin, jehož znaky jsou uvedeny v TZ, není trestným činem, jestliže je spáchán mladistvým a stupeň nebezpečnosti pro společnost je malý.

2. v účelu trestu § 76 TZ

 = účelem trestu pro mladistvého je především vychovat ho v řádného občana a to se zřetelem k jeho osobním vlastnostem, k jeho rodinné výchově a k prostředí z něhož pochází.

3. v trestech pro mladistvé § 78 TZ

= mladistvým lze uložit pouze tyto druhy trestů: TDS

Ø      Propadnutí věci

Ø      Vyhoštění

Ø      peněžitý trest pouze u OSVČ

Ø      zákaz činnosti, není-li to na překážku přípravě na jeho povolání, v maximální výši 5 let

4.ukládání trestů § 79 TZ  

= trestní sazby v OS stanovené v TZ se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat 5 let a spodní hranice 1 rok. Výjimky z této zásady tvoří § 79 odst. 2 a 3:

Ø      trest nejvýše do l0-ti let se ukládá pouze výjimečně a to v případě, kdy by za příslušný trestný čin mohl být uložen trest výjimečný - nad 15-25 let OS a trest na doživotí, a kdy je mimořádně vysoký stupeň společenské nebezpečnosti

Ø       vražda vykonaná zvlášť zavrženíhodným způsobem (umučením)

Ø      vražda z rozmaru

Ø      byl-li způsoben zvlášť těžký a těžko napravitelný následek

5. ve VTOS § 81 TZ

= kdy TOS je u osob mladistvých vykonáván odděleně od ostatních odsouzených ve zvláštních věznicích či na zvláštních odděleních.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí