Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Promlčení a prekluze v trestním řízení a občanském řízení

Promlčení a prekluze v trestním řízení a občanském řízení

 

 

 

Promlčení v trestním řízení

Promlčením, tedy uplynutím promlčecí doby, zaniká trestnost činu. Délka promlčecí doby je závislá na výši trestní sazby konkrétního trestného činu a činí dvacet, dvanáct nebo pět let. Některé zvlášť závažné trestné činy se však nepromlčují nikdy. Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možné ze zákonných důvodů postavit před soud (např. trvající poslanecká imunita), doba, kdy se pachatel zdržoval v cizině a zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.


Promlčecí dobu přerušují jednotlivé konkrétní kroky policie, státního zástupce nebo soudu, směřující k trestnímu stíhání obviněného. Jestliže dojde k přerušení promlčecí doby, začíná tato promlčecí doba běžet znovu od začátku.

 

 

Promlčení v občanském řízení

Promlčení je jedním z právních následků marného uplynutí doby. To znamená, že právní následky promlčení nastávají za předpokladu, že uplynul zákonem vymezený čas, aniž oprávněný subjekt (věřitel) své právo uplatnil, resp. vykonal u soudu. Samo uplynutí promlčecí doby dává vznik právu dlužníka dovolat se promlčení. Jestliže dlužník před soudem promlčení namítne, nemůže být věřiteli promlčené právo přiznáno. Uplatněním námitky promlčení došlo totiž k zániku nároku, tj. k zániku autoritativní (mocenské) vynutitelnosti práva.

 

I po ztrátě nároku však subjektivní občanské právo samo trvá dále jako tzv. právo naturální (jako protipól dlužníkovy naturální obligace). To znamená, že dlužník i po promlčení může pohledávku po právu splnit. Může tak učinit i po pravomocném rozsudku, jímž byla věřitelova žaloba v důsledku námitky promlčení zamítnuta. Zaplatí-li dlužník promlčený dluh, nemůže se domáhat vrácení toho, co splnil z důvodů neoprávněného majetkového prospěchu. Dlužník totiž plnil to, co dluhoval, takže bezdůvodně obohacení věřitele nenastalo. Soud k promlčení z úřední povinnosti nepřihlíží a ani je nezkoumá. Uplatnit námitku promlčení je v plně dispozici dlužníka. Pokud dlužník námitku promlčení nevznese, soud na základě posouzení skutkového stavu (zda zde skutečně existuje dluh) rozhodne o povinnosti dlužníka dluh zaplatit.

 

Smyslem institutu promlčení je čelit složitým sporům, které by mohly vznikat při časově neomezené, resp. příliš dlouhé možnosti uplatnit právo u soudu; zohledněna je snaha zabránit obtížnějšímu dokazovaní, které s sebou nese uplynutí delší doby mezi vznikem práva a jeho uplatnění před soudem. Promlčení tak donucuje věřitele k aktivitě při uplatňování vlastních nároků. Zároveň jsou chráněni i dlužníci, když tito nejsou vystaveni donucujícímu úkonu ze strany státní moci po neomezeně dlouhou dobu.

Následkem promlčení není zánik promlčeného práva jako takového, nýbrž oslabení nároku domoci se jeho plnění soudní cestou. Dojde-li totiž při soudním vymáhání práva k uplatnění námitky promlčení, soud k námitce promlčení přihlédne a dané právo nepřizná.


 

 

Prekluze

Jinou situací je tzv. prekluze práva neboli propadnutí práva, kdy soud k eventuálnímu uplynutí lhůty k uplatnění práva přihlíží z úřední povinnosti.

Prekluze je právní institut, který znamená zánik nároku i práva při nedodržení lhůty pro uplatnění práva, kterou zákon v těchto případech stanoví. Na rozdíl od promlčení, nárok nezůstává ani jako naturální obligace, plnění z prekludovaného nároku může být požadováno zpět jako bezdůvodné obohacení. K prekluzi přihlíží soud ex offo, tedy i bez návrhu dlužníka. V trestním právu se lhůty, které mají charakter prezkluze, zvou lhůtami promlčecími.

Promlčení je případ, kdy právo nezanikne, ale zaniká možnost dovolání se práva u soudu. Zaniká nárok na domáhání práva.

 

Promlčení

 

Promlčením právo nezaniká, ale pouze se oslabuje, tzn. že právo se stává podmíněným. K naplnění promlčení je potřeba aby byla uplatněna a vznesena tzv. námitka promlčení.

 

Prekluze

 

znamená zánik práva. Po uplynutí prekluzní lhůty právo zaniká tak, že nelze plnit ani dobrovolně. Pokud by bylo plněno na základě prekludovaného práva, došlo by na straně oprávněné k bezdůvodnému obohacování.

 

 

 

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí