Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Procesní úkony které směřují k zajištění osob v trestním řízení

Procesní úkony, které směřují k zajištění osob v trestním řízení

K tomu, aby trestní řízení splnilo svůj účel. je nutné v mnoha případech zajistit osoby a věci potřebné k jeho úspěšnému provedení. Zajištění těchto osob a věcí jsou procesní úkony, zasahující do občanských svobod garantovaných LZPS a proto jsou v zákoně stanoveny podmínky a způsob provedení těchto úkonů.

Úkony směřující k zajištění osob lze rozdělit do 2 skupin:

Ø      na úkony, jimiž se zajišťuje účast osob při provádění procesních úkonů

v     PŘEDVOLÁNÍ § 90 odst. 1,2 a § 98 TŘ -je procesním úkonem, kterým si OČTŘ zajišťuje přítomnost obviněného, svědka, znalce či tlumočníka k jinému procesnímu úkolu. Podstatou předvolání je výzva, aby se předvolaná osoba dostavila v určitý den, v určitém čase, k určitému (v předvolání uvedenému) úkonu k určenému orgánu. Předvolání má zpravidla písemnou formu, doručuje se zpravidla do vlastních rukou s upozorněním na následky nedostavení se

v     PŘEDVEDENÍ § 90 odst. 1,2 a § 98 TŘ - je procesním úkonem, kterým OČTŘ zajišťuje přítomnost obviněného či svědka při úkonu proti jeho vůli donucením a to v případě, že se nedostavil na předvolání bez dostatečné omluvy. Obviněný může být předveden i bez předchozího předvolání, jestliže je to nutné k úspěšnému provedení trestního řízení, zejména pokud se skrývá nebo nemá stálé bydliště.

Ø        na úkony směřující k zajištění obviněného či podezřelého pro účely trestního řízení

v       ZADRŽENÍ § 75 a § 76 TŘ - je procesním úkonem, jehož podstatou je krátkodobé omezení osobní svobody, za účelem přezkoumání existence důvodů vazby

Druhy zadržení

·          zadržení obviněného orgánem PČR dle § 75 TŘ za předpokladu že:

o     jde o obviněného

o     existuje některý z důvodů vazby dle § 67 TŘ

o     pro neodkladnost věci nebylo možno rozhodnutí o vazbě předem opatřit

Lhůta pro zadržení je 48 hodin.

·          zadržení podezřelého orgánem PČR dle § 76 odst. l TŘ

o     kdy policejní orgán může, se souhlasem státního zástupce, v naléhavých případech zadržet podezřelou osobu, i když proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání.

·          omezení osobní svobody kýmkoliv dle § 76 odst. 2 TŘ

o     kdy osobu, přistiženou při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté, smí na svobodě omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku či k zajištění důkazů.

v       VAZBA § 67 TŘ - je procesním úkonem, kterým se zajišťuje osoba obviněného pro účely trestního řízení a VT. Ve smyslu ustanovení § 68 odst. l TŘ lze vzít do vazby pouze osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, přičemž o vazbě rozhoduje soud a v přípravném řízení, na návrh státního zástupce, soudce.

 

 

důvody vazby

existuje-li důvodná obava

·          že obviněná osoba uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnula trestnímu stíhání, zejména nelze-li zjistit hned její totožnost, nemá-li stálé bydliště, či hrozí-li jí vysoký trest - tzv. vazba útěková §67 odst. I písm.a)

·          že obviněná osoba bude působit na svědky nebo na spoluobviněné anebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání - tzv. vazba koluzní § 67 odst. l pístn.b)

·          že obviněná osoba bude pokračovat v trestné činnosti pro níž je stíhána, dokoná trestný čin o který se pokusila, nebo vykoná trestný čin který připravovala či kterým hrozila - tzv. vazba předstižná §67 odst. l písm, c)

 

Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin na který zákon stanoví TOS, jehož horní hranice nepřevyšuje 2 roky, nebo pro trestný čin z nedbalosti na který zákon stanoví TOS, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky (§ 68 odst. 2 TŘ). Zákon výslovně stanoví povinnost OČTŘ vyřizovat vazební věci přednostně a s největším urychlením. Vazba v přípravném řízení a v řízení před soudem smí trvat jen nezbytně nutnou dobu (§ 71 odst. 2 TŘ).

 

v       PŘÍKAZ K ZATČENÍ § 69 odst. L TŘ - jestliže je dán některý z důvodů vazby dle § 67 TŘ a obviněného nelze předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen. Zatčením se rozumí zjištění pobytu, zadržení a krátkodobé omezení osobní svobody obviněného za účelem jeho dodání orgánu, který příkaz k zatčení vydal. Jedná se v podstatě o zajišťovací prostředek obdobný zadržení obviněného dle § 75 TŘ.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí