Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Právní skutečnosti, právní úkon a důsledky jeho neplatnosti

Právní skutečnosti - jsou okolnosti způsobující vznik, změnu a zánik právního vztahu. K tomuto dochází buď samočinně nebo záměrně. Z tohoto hlediska rozdělujeme právní skutečnosti na:

1.     Objektivní události - vyplývající z přírodních událostí, jsou nezávislé na vůli lidí (působí samočinně) např. úmrtí člověka = vznikají dědické vztahy a zanikají rodinné, přírodní katastrofa = pojišťovně vzniká povinnost nahradit způsobenou škodu

2.     Subjektivní právní úkony - vznikají záměrně, jsou závislé na vůli účastníků, spočívají v uvědomělé činnosti lidí.

 

Aby byl právní úkon platný musí splňovat zákonem stanovené náležitosti - předně osoba činící právní úkon musí mít k tomuto ZPŮSOBILOST - tzn. způsobilost svým vlastním jednáním, v souladu s PN. zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy. Podle našeho PŘ tato v plném rozsahu vzniká dovršením, 18 let věku: může však být rozhodnutím soudu snížena na 16 let před sňatkem. Tato právní způsobilost může být částečně či úplně zrušena. Nezletilí mohou uzavírat právní úkony přiměřené jejich věku. Dále právní úkon

Ø      musí být učiněn vážně

Ø      musí být srozumitelný (musí z něj být zřejmý obsah)

Ø      musí být určitý ( konkrétní označení práv. povinností a věcí)

Ø      musí být projevem svobodné vůle

Ø      nesmí být uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek

Právní úkony rozdělujeme na:

Ø      UNILATERÁLNÍ -jednostranné - bez projevu vůle jiného účastníka (závěť, vydědění)

Ø      BILATERÁLNÍ - dvoustranné - jako jsou smlouvy, dohody ap.(kupní, nájemní)

Ø      MULTILATERÁLNÍ – vícestranné - zakládající se na shodném projevu více subjektů (smlouva o sdružení, smlouva o založení družstva)

 

Právní úkony mohou být uzavírány

Ø      PÍSEMNĚ

Ø      ÚSTNĚ

Ø      KONKLUDENTNĚ

 

3.  Další právní skutečnosti - těmi jsou IPA státních orgánů - pokud zakládají, mění nebo ruší právní vztahy. Jsou výsledkem činnosti státních orgánů. např rozvod manželství, vydání stavebního povolení

- nebo protiprávní jednání vyplývající z porušení právních povinností = trestná činnost = přestupky = jiné správní delikty = disciplinární delikty = ostatní delikty

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí