Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Pokus trestného činu, znaky, trestnost a beztrestnost

Pokus trestného činu, jeho znaky, trestnost a beztrestnost

TZ rozeznává 3 chronologicky řazená stádia trestného činu:

Ø      příprava trestného činu

Ø      pokus trestného činu

Ø      dokonaný trestný čin

Pokus trestného činu je vymezen v § 8 odst. l TZ jako jednání nebezpečné pro společnost, bezprostředně směřující k dokonání trestného činu (jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat), jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

ZNAKY POKUSU

Ø    společensky nebezpečné jednání bezprostředně směřující k dokonání trestného činu - jednání směřuje bezprostředně k dokonání trestného činu, jestliže:

v     pachatel začal uskutečňovat jednání popsané ve skutkové podstatě trestného činu (např: vrah již začal oběť škrtit s úmyslem ji usmrtit)

v      pachatel podnikl jednání mající bezprostřední význam pro dokonání trestného činu (např: pachatel začal odstraňovat překážku bránící dokonání trestného činu - páčí zámek dveří, je vyrušen a snaží se z místa činu uprchnout)

Ø   úmysl spáchat trestný čin - v obsahu úmyslu není rozdíl mezi úmyslem a dokonaným trestným činem

v       pokus směřuje k dokonání trestného činu důkaz úmyslu u pokusu se provádí pomocí důkazních prostředků stanovených TŘ. Důkazem může být také povaha či způsob jednání, z něhož je možno usuzovat, zda jednání pachatele tvoří dokonaný trestný čin, či je toto jednání jen pokusem jiného trestného činu.

Ø   k dokonání trestného činu nedošlo - Pokus trestného činu je charakterizován (na rozdíl od dokonaného trestného činu), především nedostatkem

v       následku, který je znakem skutkové podstaty trestného činu. (např. pokus vraždy není spojen s usmrcením oběti, ale jen s nebezpečím jejího usmrcení). Pokus trestného činu vyvolává jen nebezpečí způsobení následku. Pachatel však i jen tímto pokusem, podniká nějaká jednání, která ohrožují společenské vztahy chráněné zákonem.

TRESTNOST POKUSU TRESTNÉHO ČINU

Pokus trestného činu je zásadně trestný, dle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž pokus směřoval. Pro nedostatek následku a tudíž pro nižší stupeň společenské nebezpečnosti, bývá zpravidla pokus posuzován mírněji než čin dokonaný, spáchaný za stejných okolností. Při stanovení druhu a výměry trestu, musí být přihlíženo k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání trestného činu, jakož i k důvodům a okolnostem, pro které k dokonání nedošlo dle § 31 odst. 2 písm. e) TZ.

ZÁNIK TRESTNOSTI POKUSU TRESTNÉHO ČINU § 8 odst.3 TZ

Trestnost pokusu trestného činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně:

Ø      upustil od dalšího jednání směřujícího ke spáchání trestného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému TZ

Ø      učinil o pokusu trestného činu oznámení státnímu zástupci či orgánu PČR., kdy nebezpečí které vzniklo zájmu chráněnému TZ z podniknutého pokusu, mohlo být ještě odstraněno.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí