Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Pojem,systém a úloha práva ve společnosti

Právo vzniklo na určitém stupni společenského vývoje a jeho vznik souvisí se vznikem státu. Obecně lze říci. že právo je uspořádaný systém norem stanovených a vynutitelných státní mocí.

 
Právní norma
 -  pravidlo chování ve státě uznávané za právně závazné (je obsaženo v pramenech práva) a jeho zachováni je vynutitelné státní mocí.

 

Právo je systém

Ø        otevřený - což znamená, že do něj v průběhu vývoje společnosti neustále vstupují nove právní normy a jiné z něj zase vystupují - přestávají prostě platit.

Ø        dynamický - který může být definován jen se zřetelem k určitému parametru času

Ø        cílený - který cílevědomě působí na společnost za účelem udržování její homeostáze (dynamické funkční rovnováhy), respektive za účelem udržování nízké úrovně společenské entropie (nejistoty). S tímto úzce souvisí i pojem PRÁVNÍ VĚDOMÍ - které je v podstatě souhrnem právních názoru a představ lidí o právu, ve kterém se odráží jak jejich vztah k právu, poznávání a hodnocení práva, tak i jejich požadavky na jeho tvorbu, aplikaci a realizaci v životě společnosti. Důležitá je i tzv. ZPĚTNÁ VAZBA - čili uvědomění si důsledků svého chováni či jednání.

 

Právní systém státu je ovlivněn zejména:

Ø        kulturou

Ø        mentalitou obyvatel

Ø        geografickou polohou státu ap.

 

Českým právem se prolínají 3 hlavní zásady právního systému:

1.  neznalost práva nikoho neomlouvá a každý je za svůj čin odpovědný, přičemž hodnotícím kritériem je stupeň společenské nebezpečnosti.

2.     před zákonem jsou si všichni rovni a nelze nikoho znevýhodňovat kvůli barvě pleti. pohlaví, náboženskému vyznání či sexuální orientaci.

3.     Presumpce neviny, což znamená – pokud není někdo pravomocným rozhodnutím soudu uznán vinným, musí na něj být pohlíženo jako na nevinného

 

 

 

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí