Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Pojem, struktura a druhy právních norem

Právní normy jsou v podstatě pravidla chování, která jsou ve státě uznávána za právně závazná a jejich zachováni je vynutitelné státní moci.

Struktura právních norem

Ø        hypotéza = stanoví podmínky, za nichž se má realizovat pravidlo chování stanovené v dispozici

Ø        dispozice = stanoví pravidlo chování - zejména stanoví komu a jaká oprávnění či povinnosti vznikají. nastanou-li skutečnosti uvedené v hypotéze.

Ø        sankce = představují zvláštní újmu pro ty případy, kdy bude porušena povinnost existující v souladu s dispozicí PN

 

Druhy sankcí

Ø        absolutně určitá - tou se stanoví určitý druh a výměra trestu např. TOS v délce trváni 2 roky

Ø        relativně určitá - je taková, kde se ujma muže pohybovat v určitém rámci: je charakteristická pro česko prav o např. pachatel může být potrestán TOS v rozmezí od 6 měsíců do 3 let c

Ø        neurčitá - ta se v právu vyskytuje jen ojediněle např. pachatel bude potrestán přiměřeně.

Druhy právních norem

Ø        Podle legislativní techniky dělíme PN na:

-     taxativní - které stanoví podmínky použití PN zcela konkrétně a jednoznačně

-     demonstrativní - které upravují podmínky použití PN pouze příkladmo. většinou slovy zejména, může, zpravidla.

Ø        Podle závaznosti dělíme PN na:

-    kogentní - čili kategorické, upravující vztahy mající zvlášť důležitý význam. Jedná se zpravidla o PN práva ústavního, trestního, správního. Tyto PN jsou bezvýhradně závazné a nepřipouští zadně odchylky.

-    dispozitivní - které umožňují účastníkům právních vztahů, aby si projevem svojí vůle sami upravili svá práva a povinnosti. Pokud tak neučiní, bude použito příslušné PN.

Ø        Podle obsahu práv a povinností účastníků dělíme PN na:

-     opravňující - které jednoznačně stanoví práva

-     zavazující - které jednoznačně stanoví povinnosti, ať již formou příkazu či zákazu.

Ø        Podle působnosti dělíme PN na:

-   obecné - vztahující se na celé území státu, na všechny subjekty' a nejsou zpravidla časově omezeny. zvláštní - vztahující se na určitou část uzemí státu nebo platící jen pro určitou specifickou kategorii subjektu či trvající jen určité časové období.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí