Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Podklady pro rozhodování ve správním řízení

Správní řízení je zákonem upravená činnost směřující k rozhodování o právech a povinnostech účastníků správně-právních vztahů a k realizaci prostředků správního donucení. Správní řízení bývá označováno jako správní proces a řídí se zákonem              č. 500/2004 Sb.(platný a od 1.1.2006 účinný) o správním řízení - tzv. správním řádem.

Pro zjišťování podkladů pro rozhodnutí platí zásada MATERIÁLNÍ PRAVDY = představuje povinnost správního orgánu zjistit všechny okolnosti, mající význam pro vydání správního rozhodnutí. To pak musí vycházet ze spolehlivého stavu zjištěné věci a správní orgán je povinen opatřit si všechny potřebné doklady. Z tohoto aspektu se uplatňuje zásada vyhledávací a správní orgán tak není vázán pouze návrhy účastníků.

účastníci řízení

účastníkem řízení je ten:

Ø        o jehož právech, zákonem chráněných zájmech či povinnostech má být v  řízení jednáno

Ø        jehož práva, zákonem chráněné zájmy a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny

Ø        kdo tvrdí, že může byt rozhodnutím ve svých právech, zákonem chráněných zájmech či povinnostech přímo dotčen a to do doby než se prokáže opak

Ø        komu zvláštní předpis takovéto postavení přiznává

Účastníci mají právo klást otázky svědkům a znalcům, ale také povinnost navrhovat důkazy, které jsou jim známy.

Podkladem pro rozhodování jsou tedy zejména návrhy a vyjádření účastníků, skutečnosti všeobecně známe. skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti a důkazy.

K dokazování lze použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci a které jsou samozřejmě v souladu s právními předpisy. Správní orgán pak sám rozhoduje jakých prostředků bude k dokazovaní použito

Ve správním řízení slouží jako důkazy zejména:

Ø        listiny

Ø        ohledání

Ø        výslech svědků

Ø        znalecké posudky

 

Důkaz listinou se provádí předložením listiny, které může správní orgán uložit každému, kdo listinu má Výjimky z tohoto platí obdobně jako u výslechu.

Ohledání na místě samém tvoří prohlídky nemovitostí nebo movitých věcí. Takovou prohlídkou si správní orgán činí přímý úsudek o okolnostech významných pro rozhodnutí. Účastník je povinen ohledání strpět.

Výslech svědka přichází v úvahu tehdy, když je třeba aby někdo vypovídal o skutečnostech, které poznal vlastními smysly, nebo které se dozvěděl jiným způsobem. Výpověď svědka spočívá v souvislém vylíčení známých skutečností; potom správní orgán nebo účastníci řízení kladou svědkovi otázky.


Povinnost svědčit před správním orgánem je omezena takto:

Ø        jako svědka nelze vyslechnout toho, kdo by svou výpovědí vyzradil utajované skutečnosti nebo by porušil povinnost mlčenlivosti

Ø        odepřít svědeckou výpověď lze i tehdy, jestliže by tato způsobila nebezpečí trestního stíhání svědkovi nebo osobám jemu blízkým

 

Znalecký posudek nařídí správní orgán, když je třeba odborného posouzení skutečností důležitých pro rozhodnuti Znalecké posudky vyhotovuji odborníci z příslušného úseku SS a znalci zapsaní v seznamu znalců u Krajského soudu.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí