Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení podle Občanského zákoníku

ŠKODA

Ø      ve smyslu OBČZ jde o majetkovou újmu vyjádřitelnou v penězích - tzn. že škodou nemůže být újma, kterou penězi vyjádřit nelze. Každý je odpovědný za škodu, kterou způsobil druhému.

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu:

aby mohl být škůdce označen za odpovědného za vznik škody a uznán povinným ji poškozenému uhradit, musí být splněny základní předpoklady a to:

Ø      vznik škody

Ø      porušení některé právní povinnosti

Ø      příčinná souvislost mezi škodou a porušením právní povinnosti

Ø      zavinění

Vznik škody

škodu dělíme na

Ø      škodu skutečnou - jedná se o majetkovou újmu spočívající ve zmenšení či v jiném znehodnocení majetku poškozeného nebo v nákladech potřebných k odstranění takového znehodnocení

Ø      ušlý zisk - kdy majetková újma spočívá v tom, že dosavadní majetek poškozeného se nezvětšil či nerozmnožil ačkoli by to bylo při běžném chodu věcí možno očekávat.

Porušení některé právní povinnosti

nevztahuje se najednání v NO a KN

Příčinná souvislost mezi škodou a porušením právní povinnosti

zkoumání příčinné souvislosti znamená zjišťování, jaké protiprávní jednání nebo jaká událost škodu způsobily. Dokázat, že škoda vznikla právě v souvislosti s určitým jednáním nebo událostí musí poškozený.

Zavinění

OBČZ rozlišuje dvojí formu zavinění

Ø      zavinění úmyslné – DOLOZNÍ

Ø      zavinění nedbalostní – KULPOZNÍ

Ø      úmysl přímý - kdy škůdce chtěl škodu způsobit a jednal s cílem ji způsobit

Ø      úmysl nepřímý - kdy škůdce věděl, že svým jednáním může škodu způsobit a pro případ, že ji způsobí s tím byl srozuměn

Ø      nedbalost vědomá - škůdce nechtěl škodu způsobit, věděl však že ji svým jednáním způsobit může, ale spoléhal se na to, že se tak nestane

Ø      nedbalost nevědomá - škůdce nechtěl škodu způsobit a ani nevěděl, že ji svým jednáním může způsobit, avšak vzhledem k okolnostem a k osobním poměrům o tom vědět měl a mohl.

 

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí