Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Občanské soudní řízení,prameny,druhy řízení

Občanské soudní řízení, prameny, druhy řízení

 

 

Občanské soudní řízení

Občanské právo procesní, civilní proces - tzn. souhrn právních norem upravující postup všech účastníků při ochraně práv a zákonem chráněných zájmů občanů v oblasti

Ø      občansko-právních

Ø      rodinných a pracovních

Ø      mimo věcí trestních

 

Pramen - Ústava ČR   1/1993 Sb.

              - Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb.

              - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění dalších novel

 

Systém soudu

Ø      Okresní soud - přísluší mu zpravidla řízení v I. Stupni

Ø      Krajský soud - rozhoduje v I. stupni ve zvlášť vyjmenovaných případech (obchodní spory, žaloby na ochranu osobnosti, autorské práva)

Ø      Vrchní soud - (Olomouc a Praha) rozhodují jako soudy odvolávací proti rozhodnutí krajských soudů, které rozhodovaly v tzv. I. stupni

 

OSŘ je postaveno na několika zásadních zásadách

Ø      zásada volného hodnocení důkazů - soud sám zhodnotí důkazy

Ø      zásada projednací - uplatňuje se v tzv. SPORNÉM ŘÍZENÍ, kdy stojí proti sobě žalobce a žalovaný, soud přihlíží k předloženým důkazům, ale sám je nevyhledává

Ø      zásada vyšetřovací - uplatňuje se tzv. NESPORNÉM ŘÍZENÍ, jedná se zpravidla o veřejný zájem a na výsledku je zainteresován stát a celá společnost, zde je soud povinen i z vlastní iniciativy shromáždit potřebné důkazy k zjištění objektivní pravdy

Ø      zásada rovnosti účastníků před soudem - soud v řízení vystupuje jako nositel stání moci a účastníci tam mají rovné postavení

Ø      zásada veřejnosti - v zásadě je každé řízení veřejné - může tam jít kdokoliv

Ø      zásada ústnosti - spočívá v přednosti ústního vyjádření o předmětu sporu účastníků

Ø      zásada hospodárnosti

 

Účastníci řízení a osoby- každý kdo se jakkoliv čině stane účastníkem řízení (soudci, zapisovatel, strany, právní zástupci, svědci, znalci, nebo zástupci organizaci) ale především žalobce (navrhovatel) a žalovaný (odpůrce) FO musí mít 18 let             

 

Soud zahajuje řízení

Ø      zpravidla na návrh

Ø       z vlastní iniciativ

 

Náležitosti návrhu

Ø      označení soudu (příslušný soud je okresní soud v místě bydliště žalovaného)

Ø      označení návrhu

Ø      označení účastníků

Ø      výše soudních poplatků

Ø      okolnosti k věci (důkazy)

Ø      jak a o čem má soud rozhodnout ŽALOBNÍ PETIT

 

Druhy žalob

Ø      o osobním stavu (rozvod, osvojení, určení otcovství)

Ø      na plnění (uložit, konat, trpět, zaplatit, vyklidit byt)

Ø      určovací (rozhodnutí o určení vlastnictví) žaloba o vrácení vlastnictví)

 

Zahájení a průběh řízení

Ø      soudce stanoví den a hodinu a písemně obešle účastníky

Ø      před jednáním soudce vyzve účastníky zda není možnost vše vyřešit cestou smírnou. V případě, že strany s tímto souhlasí soudce vydá usnesení a schválení smíru, který má povahu pravomocného rozsudku

Ø      důležitou cestou je důkazní řízení (DOKAZOVÁNÍ - výpověď svědka nezáleží na věku listinné, foto, záznamy

 Rozhodnutí soudu- (I.stupeň)

Ø      ROZSUDEK - může být rozhodnuto podle celého obsahu žaloby nebo jenom z části

v     rozsudek PRO ZMEŠKÁNÍ

·        žalovaný se bez řádné omluvy nedostavil

·        předmět sporu je nesporný, pro zmeškání musí žalobce navrhnout

v   rozsudek PRO UZNÁNÍ

·      žalovaný uzná zcela oprávněnost nároku uvedeného obsahu žaloby

Proti rozsudku je odvolání

rozsudek se skládá

o     výroková část - jak bylo rozhodnuto (např. že je povinen zaplatit)

o     odůvodnění    - podle jakých právních norem bylo rozhodnuto

o     poučení o opravných prostředcích ve stanovené lhůtě

právní moc = vykonavatelnost

o     pokud ve stanovené lhůtě účastníci nepodají opravný prostředek soudní rozhodnutí nabývá právní moci je vykonavatelný

o     pokud povinný nesplní ve stanovené době předepsanou povinnost je možnost toto plnění si vynutit VÝKONEM ROZHODNUTÍ - EXEKUCÍ

 

Ø      USNESENÍ - je forma usnesení, která se přímo netýká samotného předmětu tzn. reaguje na okolnosti

v     přerušení řízení

v     odročení řízení

v     o přibrání znalce

v     o zastavení řízení

v     o schválení smíru - sporná věc je řešena smírnou cestou ale má povahu pravomocného rozsudku     

Proti usnesení je stížnost

 

Ø      PLATEBNÍ ROZKAZ - je rozhodnutí, které vydává soud ve zkráceném řízení -  peněžité plněné. Soud toto rozhodnutí vydá na základě návrhu (bez slyšení účastníků) návrh musí obsahovat základní náležitosti (vylíčit skutek, výši pohledávky, doložení důkazů, opravný prostředek ODPOR. V případě podání ODPORU se platební rozsudek v celém rozsahu zruší a soud nařídí jednání kam se předvolají účastníci JEDNÁNÍ v I.STUPNI

Proti platebnímu příkazu je odpor

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY -  zasahuje již do pravomocného rozhodnutí


 


Ø      MIMOŘÁDNÝ - je to zásah do stability práva, ale na druhé straně je to určitá pojistka k ochraně práv účastníka před nesprávným rozhodnutí soudu (OBNOVA ŘÍZENÍ, DOVOLÁNÍ)

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí