Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Normy správního práva

Normy správního práva, jejich dělení a realizace

 

 

 

Správní právo je soubor právních norem, které upravují společenské vztahy při výkonu veřejné správy. Normy správního pravá jsou závazná pravidla chování vynutitelná státní mocí.

 Správní právo se člení:

Ø      Obecná část – především teorie správního práva

Ø      Zvláštní část – hmotně právní  úprava jednotlivých oblastí veřejné správy

Ø      podle obsahu

v        správní právo hmotné – právní postavení subjektů VS, předpokladů realizace práv a povinností adresátů

v        správní právo organizační – zásady organizací VS, postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů VS

v        správní právo procesní – postavení subjektů a postupu při rozhodování o právech a povinnostech

v        správní právo trestní – právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty

 

Strukturu normy tvoří:

Ø        hypotéza – podmínky realizace pravidla chování

Ø        dispozice – stanoví, komu a jaké vznikají oprávnění či povinnosti

Ø        sankce – důsledky za porušení právní povinnosti

 

NSP rozdělujeme podle zaměření:

Ø        regulativní - upravují postavení a chování subjektů správního práva v pozitivně právních vztazích

Ø        ochranné – ochrana společenských vztahů tím, že dopadají na konfliktní spole­čenské vztahy vznikající na základě porušení práva.

 

NSP podle právního charakteru:

Ø        zavazující - obsahují statně mocenský příkaz, např. člověk, (občanské průkazy, řidičské průkazy, …)

Ø        zakazující - zákaz určitých jednaní uvedených v právní normě (řidiči mají zákaz pít alkohol, …)

Ø        zmocňující (opravňující) – umožňují se k adresátovi chovat určitým způsobem (policista má právo uložit pokutu, …)

Ø        podle obsahu

v        hmotněprávní – (materiálně právní) subjektivní právo a povinnosti subjektů práva

v        kompetenční a organizačně právní – upravují pravomoc, postavení a působnost subjektů VS

v        procesní – upravují postup orgánů VS

 

působnost norem:

Ø        věcná – podle věcné oblasti (zemědělství, školství, …)

Ø        místní – na jakém území norma působí (stát, kraj, obec, …)

Ø        časová – od kdy do kdy

v        platnost (kdy byla norma vyhlášena)

v        účinnost (zpravidla 15tý den od vyhlášení)

Ø        osobní – na jaké osoby se vztahuje

 

 

realizace NSP

Ø      přímá realizace norem – přímé uskutečňování a plnění příslušných norem,  nebo-li soulad jednání

Ø      aplikace – realizace prostřednictvím orgánů VS, spočívá v tom, že se použije a uplatní norma na jednotlivé skutkové případy či situace. Je to tzv. aplikace autoritativní.

Ø      Správní uvážení – je institut, který umožňuje, že orgán VS má více možností v rámci zákonného zmocnění a může si vybrat po uvážení tu možnost, která je správná podle povahy případu a podle zákona. Správné uvážení je často uváděno různými názvy (může, má právo, …)

Ø      Neurčité pojmy – jsou výrazy, které nejsou blíže obsahově vymezeny

Ø      Analogie – je zvláštní institut, který souvisí s interpretací a aplikací právních norem pro které nemá platné právo právní úpravu a tudíž se použije analogicky (podobně), je to právní úprava obdobná

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí