Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Formy realizace veřejné správy

činnost orgánů stání správy se projevuje v konkrétních úkolech, majících různý charakter a sledujících různý cíl a účel.

 

dělí se podle:

Ø        jednostrannosti či vícestrannosti

Ø        konkrétnosti či abstraktnosti

Ø         závislosti na charakteru vztahu jejich adresátů ke správnímu orgánu

 

správní akty NSA (normativní správní akty) - jsou výrazem normotvorné činnosti orgánů VS. obsahující obecně závazná pravidla chovám vztahující se na blíže neurčený okruh zejména nepodřízených adresátů, jejich vydáni musí mít stanovenou formu a způsob uveřejněni a slouží k provádění zákonů, jejichž ustanoveni jsou závazná a mocensky vynutitelná. NSA nebo také nařízení je tedy právní předpis, který vydal k tomu zmocněny orgán nebo úřad VS k provedení zákona.

 

znaky NSA

Ø        podzákonnost

Ø        abstraktnost

Ø        obecnost

Ø        jednostrannost vydáni

 

pravomoc vydávat NSA za podmínek stanovených ústavou ČR. respektive zákonem ČR. má vláda, ministerstva a ostatní správní orgány (úřady), zákonem stanovené orgány obcí a vyšších územních samosprávních celků konkrétní formou tzv. vnějších NSA jsou, jak již bylo řečeno, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů SS. obecně závazné vyhlášky krajů a obcí a nařízení krajů a obcí. Co se týká tzv. vnitřních NSA - pak jde o právní předpisy vydané kompetentním orgánem nebo vykonavatelem k provedení nebo doplnění zákona, tyto akty působí dovnitř orgánu VS jedná se např. o:

Ø        statuty (statutární předpisy) - kde jde především o vydání vlastních abstraktních pravidel k regulaci a úpravě těch záležitostí, které příslušný zákon dovoluje upravit

Ø        vnitřní předpisy – jako jsou instrukce, provozní a organizační řády, školní řády, zkušební řády ap. které vydává organizační jednotka ke svému řádnému fungování, existenci a platnosti určitých pravidel závazně regulu­jících jejich vnitřní chod, slouží tedy k uspořádání vnitřních poměrů, působí dovnitř organizace, musí se jimi řídit všechny podřízené osoby, ale často i jiné nepodřízené osoby( např, při vstupu do objektu, pohybu po objektu ap.)

Ø        mezi jiná opatření patří - silniční uzávěry, dopravní značení, vyhlášení a odvolaní smogových opatřeni a další.

 

správní akty ISA (individuální správní akty) - pak realizují právní vztahy. Jedná se o jednostranné právní úkony, kterými správní orgány (úřady) řeší v konkrét­ních případech právní poměry jmenovitě určených osob

 

znaky ISA

Ø        jednání správního orgánu je na základě zákona

Ø        jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech subjektů

Ø        bezprostřední právní závaznost a vynutitelnost

Ø        konkrétnost věci. jakož i subjektu, jimž je ISA určen

 

podle obsahu dělíme ISA na

Ø        materiálně správní akty - upravující hmotněpravní postaveni adresátu

Ø        procesněsprávní akty - upravující postavení adresátu ve správním řízem

 

podle povahy právních účinků dělíme ISA na                                                

1. konstitutivní akty =jimiž se zakládají mění nebo ruší vztahy správního práva. působí PRO FUTURO a  EX NUNC - tzn. do budoucnosti a zásadně od okamžiku právní moci. např. povolení stavby, kolaudační řízení, vydání ŽL. uvedení vozidla do provozu ap.

2. deklaratorní akty = ty jsou bezprostředně zaměřeny na vyvolání právních následků jiného druhu:

autoritativně stvrzují již existující vztah}' správního práva. působí pro PRAETERITO a EX TUNC - tzn. že zavazuji zpětně.

např. odebráni živnostenského oprávnění při nesplnění základních podmínek, vydáni dokladů zničených živelnou

pohromou ap.

 

mezi ISA ještě dále řadíme akty potvrzující něčí oprávnění

Ø   souhlas - vyhovění adresátu bez stanovení podmínek

Ø   povolení - které je zpravidla vázáno na splnění určitých podmínek

Ø   koncese - na kterou nebývá právní nárok a bývá udělena na základě dalších skutečnosti jako je např. spolehlivost, odborná a zdravotní způsobilost ap.

Ø   přislib - což je určitý závazek orgánu VS vydat žadateli správní akt za podmínky splněni, v příslibu stanove­ných, hmotněprávních a procesněprávních podmínek.

 

správní úkony

            veřejnoprávní smlouvy

= jedná se o dvou či vícestranné úkony, zakládající, měnící či rušící vztahy správního práva. charakteristické je. Že jednou smluvní stranou musí být orgán VS. Prostřednictvím těchto úkonů může dojit k přesunům některých působností a pravomocí na nižší články orgánů VS.

 

veřejnoprávní smlouvy členíme na:

Ø        koordinační smlouvy - které jsou uzavírány za účelem společného postupu, zefektivněni a zhospodárnění činnosti VS.např. dohoda o sloučení obcí, dohoda o změně hranic obcí. dohoda o zabezpečení výkonu přenesené působnosti jmou obci ap.

Ø        subordinační smlouvy - které upravují věci, jež by jinak musely být řešeny vydáním aktu orgánem VS. Orgán VS na místo autoritativního (nadřazeného) rozhodnutí vyhoví žádosti druhé strany o uzavřeni dohody a tuto pak s adresátem uzavře, např. smlouva o závazku veřejné služby - veřejná linková autobusová doprava do obce, vč. hrazeni ztrát; dohoda o vytvoření OPP ap.

            faktické pokyny a donucovací úkony

= jedná se o právní činnost uskutečňovanou na základě zákona, jejímž prostřednictvím jednotlivé úřední osoby v konkrétních případech zasahují do právních poměrů FO a PO. K prováděni úkonů musí být speciální zmocnění uváděné v zákoně a provádění těchto úkonů je možné za splnění určitých podmínek - nepředchází mu žádný správní proces.

 

tuto správní činnost můžeme rozlišit na:

Ø        faktické pokyny - což jsou správní úkony, které vykonává na základě oprávnění zákona konkrétní úřední osoba (např. policista), která na základě dané pravomoci vyslovuje zákaz či příkaz určitého jednání vůči adresátovi, který je povinen toto respektovat. Forma je činěna většinou ústně, užívanými znameními, posunkem nebo za pomoci technického zařízeni např. policista v dopravě řídí křižovatku, dopravní signalizace na železnici, dopravní značky na silnicích, atp.

Ø        bezprostřední zásahy - jsou zpravidla činnosti, kdy VS nebo její úřední osoba na základě pravomoci (speciálního zmocnění) ze zákona okamžitě, bezprostředně zasáhne, pokud jsou ohroženy právem chráněné zájmy.

podmínky zásahu:

o     musí existovat zákonné speciální zmocnění

o     musí jít o bezprostřední a zjevné ohrožení zájmu chráněného právem, kdy nebezpečí nelze odvrátit jinak

o     zásah musí byt přiměřený, vzhledem k chráněnému zájmu, osobě, času, použití prostředků, intenzity atp.

o     musí být splněny podmínky, které před zákrokem ukládá zákon  např. výzva

o     osoba, která porušila povinnosti a směřuje proti ní zásah, je povinna strpět donucení, zásah např. použití donucovacích prostředků policistou, zastavení vlaku při nebezpečí vykolejení atp.

Ø        exekuční úkony -jsou skupinou úkonů majících zajistit, aby si povinný splnil uloženou povinnost, kterou měl dobrovolně ve stanovené lhůtě splnit, jde především o úkony spojené s peněžitým a s nepeněžitým plněním dle SŘ ve vykonávacím řízeni.

Ø        zajišťovací úkony -jsou prostředky, kterými se zajišťuje průběh a účel nějakého procesního jednaní, zejména správního řízení nebo i zajišťování správního dozoru např. předvedení, předvoláni, předběžné opatřeni, pořádková pokuta, zajištěni potřebné součinnosti atp.

            jiné úkony

= jde o úkony, které nezasahují do práv občanů. VS vykonává tuto činnost na základě zákona často neupravenou, ale dovolenou a to většinou ve prospěch adresátů, patří sem:

Ø        osvědčení - listina, v níž se dosvědčuje, že určitá orgánu VS známá, skutečnost nastala, trvá nebo existuje např. vydání ŽL., vydání maturitního vysvědčení, vydání ŘP atp.

Ø        ověření - je prováděno podle zvláštních pravidel a mohou je provádět OÚ, které vedou matriku. Ověřuje se shoda opisu či kopie listiny, ale nepotvrzuje se její obsah. Ověřování se provádí formou vidimace.

Ø        posudky, stanoviska a vyjádření

Ø        informační úkony

Ø        programové úkony

Ø        organizační úkony – navazující forma je výzva a doporučení

 

 

při realizaci norem VS jsou důležité další dva pojmy:

Ø        správní uvážení - které přichází v úvahu tehdy, když s existencí skutkového stavu není spojen jediný právní následek (vznik, změna, zánik), není možné, aby veškerá činnost orgánu SS byla regulována PN do všech podrobností = PN tedy nemůže obsahovat přesný návod pro každou vzniklou situaci. Správní uvážení tedy znamená možnost vybrat takovou PN, která je za daných podmínek a podle povahy případu a zákona správná. Správní uvážení nemůže být libovolné, ale musí se vždy pohybovat v určitých zákonných mezích.

Ø        neurčité pojmy a výrazy - jedná se o použití (dle správního uvážení) výrazů obsahově ne zcela ohraničených, jako je např.- veřejný zájem, občanské soužití atp. obsah těchto pojmů posuzuje správní orgán sám za použiti podpůrných prostředků - okolností. Správní orgán pak musí rozhodnout, zda je v daném případě obsah neurčitého pojmu naplněn.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí