Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Druhy smluv v občanském právu a jejich náležitosti

Druhy smluv v občanském právu a jejich náležitosti

OBČZ stanoví obecné podmínky za nichž vznikají dvou či vícestranné právní úkony = SMLOUVY. Smlouva je souhlasný projev účastníků. Závazkové právní vztahy, tedy např. i smlouvy, lze rozlišovat podle různých kritérií.

 

Pro závazkové vztahy upravené OBČZ jsou typické:

Ø      úplatné smlouvy - smlouva nájemní, kupní, o půjčce.......

Ø      bezúplatné smlouvy - smlouva darovací, o výpůjčce........

PŘ a OP dovoluje uzavírat i takové smluvní vztahy, které jsou předběžné, ale právně zavázne – tzv. smlouvy o smlouvách budoucích.

v  účelem této smlouvy je umožnit účastníkům, aby si zajistili uzavření smlouvy v budoucnu za stavu, kdy ještě nejsou známy všechny potřebné skutečnosti tak, aby mohla být ihned uzavřena smlouva sama. Účastníci se v této smlouvě mohou dohodnout např. na tom. že do 3 měsíců uzavřou kupní, darovací či jinou smlouvu. Aby byla smlouva o smlouvě budoucí platná, musí být uzavřena písemnou formou: mimo to musí obsahovat i další předepsané náležitosti – kdo, komu, co a za jakých podmínek (jako je kvalita, cena apod.) prodá, daruje, vymění, zhotoví, obstará ap. a měla by v ní být uvedena i doba do které má být finální smlouva uzavřena. Byla-li platně uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, vzniká jejím účastníkům povinnost určenou smlouvu v dohodnuté době uzavřít. Pokud jeden z účastníků není ochoten smlouvu uzavřít, může druhý ve lhůtě jednoho roku ode dne kdy měla být smlouva uzavřena vymáhat toto soudné. Pravomocné rozhodnuti soudu pak nahrazuje přijetí smlouvy za jednoho z účastníků.

DRUHY POJMENOVANÝCH SMLUV

 

1. kupní smlouva

v  prodávající přenechává věc za úplatu kupujícímu. Předmětem koupě může být věc movitá i nemovitá. Forma uzavření kupní smlouvy může být ústní i písemná. Prodávající musí mít dispoziční právo s věcí. Vlastnictví k věci - tzv. výhrada vlastnictví spočívá v tom, že vlastnictví přejde na kupujícího zpravidla až po zaplacení kupní ceny. Rozdíl je v tom, jestli je předmětem koupě věc movitá či nemovitá. U nemovitosti totiž dochází k nabytí vlastnického práva až povolením vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí u příslušného katastrál­ního úřadu a to ke dni, ke kterému byl návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen. U věci movité přechází vlastnictví k ní na kupujícího převzetím věci ať již fyzickým nebo symbolickým.

Do kupní smlouvy lze připojit i některá další ujednání - tzv. vedlejší ujednáni v kupní smlouvě. Může se jednat např. o předkupní právo - které spočívá v přednostní nabídce k odkoupení věci prodávajícímu, pokud by ji chtěl kupující dále prodat. Dalším vedlejším ujednáním může být právo zpětné koupě - kdy si prodávající vyhrazuje vrácení věci do určité doby po jejím prodeji, vrátí-li kupujícímu kupní cenu.

 

2. směnná smlouva

v  touto smlouvou si účastníci vyměňují věc za věc. Předmětem směny jsou věci movité i nemovité, kdy u věcích nemovitých musí být jako u smlouvy kupní písemná forma, u věcí movitých postačuje forma ústní. Každý účastník je kupujícím i prodávajícím zároveň.

 

 

3. darovací smlouva

v  darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává věc obdarovanému a obdarovaný s tím projevuje souhlas. Na rozdíl od smlouvy kupní jde o bezplatné přenechání věci. Převod vlastnických práv k darovaným věcem je stejný jako u kupní smlouvy - tzn. u movité věci převzetím a u nemovité věci vkladem do katastru nemovitosti. Aby darovací smlouva vznikla, je třeba souhlasu obou stran - tzn.. že i obdarovaný musí se smlouvou projevit souhlas - musí dar přijmout. Tato smlouva může byt uzavřena ústně, písemně i konkludentně. U nemovitosti musí být smlouva samozřejmě písemná. Dárce se může za určitých podmínek domáhat vrácení daru - je to tehdy, když se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy - odmítl potřebnou pomoc ve stáří, dopouští se hrubého fyzického či psychického násilí na dárci či na členech jeho rodiny ap. Dárce je povinen při odevzdáni daru obdarovaného upozornit na vady věci o kterých ví.

4. smlouva o půjčce

v  věřitel přenechává dlužníkovi věc určenou podle druhu a dlužník se zavazuje vrátit věc stejného druhu, ale jinou - např. půjčím si 10.000,- Kč a vrátím 10.000,- Kč ale nejde o původní totožné peníze. Půjčkou prakticky přechází na dlužníka vlastnictví. Půjčka může být úplatná i bezúplatná. Dlužník je povinen splatit půjčku ve lhůtou stanovené době (buď počtem dní nebo do stanoveného data). Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění např. ve dvou splátkách, vyjma případů, kdy si účastníci ve smlouvě dohodli, že půjčka bude vrácena najednou. Věřitel není povinen přijmout plnění, pokud by toto bylo pro něho naprosto neefektivní a odporovalo povaze věci např. splácení 20.000 ,- Kč po 20 korunách.

 

5. smlouva o výpůjčce

v  půjčitel se zavazuje předat nebo přenechat věc movitou či nemovitou vypůjčiteli k bezplatnému, zpravidla dočasnému užívání a vypůjčitel se zavazuje tuto věc vrátit. Rozdíl mezi půjčkou a výpůjčkou je v tom. že u výpůjčky se vrací vždy stejná věc - např. půjčím někomu své auto = musí mi vrátit to samé auto.

 

6. smlouva o dílo

v  touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že dílo provede na vlastní nebezpečí - tzn. že splní svoji povinnost až dokončením a odevzdáním díla a jen tehdy mu také vzniká nárok na zaplacení odměny. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí zhotoviteli. Předmětem smlouvy o dílo je zejména - zhotovení, oprava, úprava věci ale třeba i vypracování znaleckého posudku, projektu ap. Dílo musí být provedeno řádně (musí například odpovídat technickým normám jsou-li stanoveny) a včas. Lhůta se pak řídí smlouvou a nebyla-Ii ve smknnč sjednána, má být dílo zhotoveno bez zbytečného odkladu a ve lhůtě přiměřené povaze a charakteru díla. Po dokončeni díla je objednatel povinen je převzít a zaplatit cenu díla. Cena za zhotoveni díla se stanoví dohodou, rozpočtem, odhadem.

Jestliže předané dílo vykazuje vady. odpovídá za ně zhotovitel a to jak za vady, které má věc v době předaní díla, tak i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba je u věcí zhotovených na zakázku 6 měsíců u některých může být i delší (např. pro zhotovení stavby je záruční doba 3 roky). Pro uplatnění vad dodaného díla při opravě a úpravě věci stanoví zákon záruční dobu v délce 3 měsíce, u staveb pak 18 měsíců. Smluvní strany si však samozřejmě mohou stanovit i delší záruční lhůtu, než jaká je stanovena zákonem.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dílo nebylo provedeno včas či řádně a zhotovitel neučinil nápravu v poskytnuté přiměřené době. Objednatel však může odstoupit od smlouvy kdykoli během prováděni díla a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. V tomto případě však musí zhotoviteli zaplatit za již vykonanou práci (pokud ten nemůže výsledek práce použít jinak) a nahradit mu dosud vynaložené účelné náklady.

7. nájemní smlouva

v  nájemní smlouva je jednou z nejrozšířenějších smluv. OBČZ upravuje nájemní smlouvu a její konkrétní případy - nájem bytu. podnájem bytu. nájem a podnájem nebytových prostor, nájem obytných místností určených k trvalému bydlení, podnikatelský nájem movitých věcí. Principem nájemní smlouvy je přenechání práva užívání věci konkrétně určené na dobu určitou či neurčitou a za úplatu. Subjekty tohoto vztahu jsou pronajímatel a nájemce.

Podnájem - nájemník s vědomím vlastníka umožní užívání bytu nebo jeho části jiné osobě.

Nebytové prostory - prostory, které nejsou určeny k trvalému bydlení

Podnikatelský - nájem věcí movitých - pronajímatel tím, že přenechává věci do nájmu vykonává prakticky podnikatelskou činnost. Jedná se např. o půjčovny aut, kol, videokazet apod.

Obytné místnosti  - jsou penziony, ubytovny, svobodárny apod.

Nájem bytu je chráněn, vzniká písemnou formou a zaniká buď dohodou anebo výpovědí. U obojího je ze zákona požadována písemná forma. Pronajímatel bytu může nájem bytu vypovědět s přivolením soudu a to pouze z důvodů taxativně uvedených v OBČZ v § 711

Ø      nájemce neplatí dlouhodobě nájem

Ø      nájemce hrubě porušuje dobré mravy v rámci občanského soužití

Ø      nájemce se v bytě bez vážných důvodů nezdržuje

V případě přivolení soudu o výpovědi se též rozhoduje o bytových náhradách dle § 711 OBČZ. Soud rozhodne zda nájemce má či nemá nárok na bytovou náhradu a to ve formě náhradního bytu, který je v zásadě rovnocenný a nebo ve formě náhradního ubytování kdy se jedná o byt nižší kategorie anebo i o přístřeší.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí