Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Ohledání

Ohledání je hned po oznámení tr.činu svědkem první významným úkonem na místě činu.

Ø      umožňuje bezprostřední studium situace na místě činu a nalezení a vyhodnocení krim.stop

Ø      získání nezbytných stop, informací pro tvorbu krim. verzí pro další postup vyšetřování.

Ø      rovněž můžeme zjistit i příčiny a podmínky, které trestnou činnost umožnily nebojí napomáhly

 

Druhy ohledání

Ø      ohledání místa činu

Ø      mrtvoly a místa jejího nálezu

Ø      předmětů na místě tr. Činu

Ø      stop

Ø      dokumentů

Ø      zvířat, těla živé osoby

Ø      ohledání míst, které memusí být bezprostředně místem činu

 

Ohledání podle posloupnosti

Ø      Ohledání prvotní - je první a je nejvýznamnější

Ø      Ohledání opakovatelné – provádí se ohledání buď celé znovu, nebo provádí se jen ohledání určité části místa tr.činnosti.

Ø      Ohledání doplňující - ohledávají se objekty nebo jiné části, které nebyly dříve ohledány, neboť ne­byl znám jejich vztah k prověřovanému případu.

 

Pojem ohledání místa činu je procesní úkon, při kterém zákonem stanovený orgán bezprostředním pozorováním a za pomoci dalších metod zjišťuje, zkoumá a podchycuje materiální situaci na místě činu - stopy, předměty a dokumenty, které mohou být věcnými nebo listinnými důkazy, na jejichž základě mohou být odůvodněně stanoveny okolnosti důležité pro tr.řízení.

 

Ohledání provádí nejčastěji vyšetřovatel, vyhledavatel, popř.stálá výjezdová skupina. Dalšími účastníky mohou být poškozený, svědek, podezřelý a obviněný.
Bezprostřední příprava ohledání místa činu se dělí:

Ø      Organizační opatření před výjezdem na místo činu

Ø      Organizační opatření po výjezdu na místo činu

 

Zásady ohledávání

Ø      Orientační ohledání místa činu - cílem je orientovat se na místě činu, určit jeho hranice

Ø      Podrobné ohledání místa Činu - detailní ohledání a rozdělí se konkrétní úkoly k jeho plnění

Ø      Závěrečná fáze ohledání místa činu - dokumentace všech výsledků, stop, důkazů týkající se daného případu, zajištění oprávněných zájmů všech účastníků, popř. osob poškozeným tr.činem atd....

 

 

 

 

 

Dokumentace ohledání místa činu

Ohledání je tedy dokazování okolností významných pro tr. řízení a proto je nezbytně nutné jeho výsledky řádné zachytit formou, kterou stanoví procesní zákon, tedy tr.řád.

 

Význam dokumentace spočívá ve využití všech nashromážděným materiálů, které bezprostředně souvisí s ohledáním místa činu jako důkazů v dalším vyšetřováním konkrétní věci.

 

V současné době krim.taktika doporučuje k fixaci výsledků ohledání místa činu:

Ø      Protokol o ohledání místa činu - protokol má 3. základní části - úvodní, popisní, závěrečnou. Pň zpracování protokolu o ohledání místa činu platí určité zásady, zejména objektivnost, přesnost, posloupnost, jasnost a srozumitelnost.

Ø      Krim. fotografická dokumentace - významná součást dokumentace, fotografie musí být dokonalé, aby zřetelně dokumentovaly všechny detaily, provádí se fotografování místa činu, průběh ohledání a po ohledání místa činu

Ø      Krim. topografická dokumentace - tzn. náčrtek místa činu, plánek nebo schéma místa činu, nám to umožňuje orientovat se v situaci, vyhodnotit důležité skutečnosti, popř. provést rekonstrukci místa atd...

Ø      Další dokumentace (zajišťování, uchovávání stop a dalších důkazů) - např. videozáznam, magnetofonový záznam, nalezené předměty a jiné

 

 

Citace ze zákoníku

ODDÍL ŠESTÝ Ohledání

 

§113 Účel ohledání a protokol o něm

(1) Ohledání se koná, mají-li být přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro tré řízení. K ohledání se zpravidla přibere znalec.

(2) Protokol o ohledání musí poskytovat úplný a věrný obraz předmětu ohledání; mají se pí k němu přiložit fotografie, náčrty a jiné pomůcky.

 

§114 Prohlídka těla a jiné podobné úkony

(1) Prohlídce těla- je povinen se podrobit každý, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho stopy nebo následky trestného činu. Není-li prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést jen osoba téhož pohlaví.

(2) Je-li k důkazu třeba provést zkoušku krve nebo jiný obdobný úkon, je«soba, o kterou ; povinna strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev nebo u ní provedl jiný potřebný úkon, není-li spojen s nebezpečím pro její zdraví. Odběr biologického mateři; který není spojen se zásahem do tělesné integrity osoby, jíž se takový úkon týká, může provést i tato osoba nebo s jejím souhlasem orgán činný v trestním řízení.

(3) Je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění.

(4) O povinnosti podle předchozích odstavců je třeba onu osobu poučit s upozorněním na následky nevyhovění (§ 66).

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí