Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování t.č. páchaných mladistvími

mladistvími jsou osoby, které v době spáchání tr. činu dovršily 15. rok a nepřekročily 18. rok věku

 

typické způsoby páchání tr. činů

Ø      výběr předmětu útoku mladistvým pachatelem je určován jiným hodnotovým systémem

Ø      tr. činnost je častěji páchána se spolupachateli a ve skupině

Ø      příprava ke spáchání tr. činnosti u mladistvích pachatelů je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, častá je i nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání tr. činu

Ø      chování mladistvých pachatelů se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací okolí, ničením předmětů a znehodnocením zařízení

Ø      konání mladistvých pachatelů je poznamenáno nedostatkem vědomostí a schopností při překonávání překážek, mnohdy je použito neúměrných prostředků k dosažení cíle, např. nadměrného úsilí

Ø      na páchání tr. činnosti mladistvých má značný vliv alkohol (nebo jiná návyková látka), která zvyšuje agresivitu, nekoordinovanost pohybů a podporuje nepřiměřené reakce na vnější podněty

Ø      při opakované tr. činnosti páchané mladistvými pachateli se vyskytují specifické znaky z předcházející tr. činnosti

Ø      při získání alibi se mladiství pachatelé orientují na osoby ze skupiny, do které sami patří

Ø      o připravované, ale i o spáchané tr. činnosti se mladiství pachatelé rádi svěřují členům své skupiny

Ø      věci, získané tr. činností skupinou mladistvých, jsou velmi brzy po spáchání rozdělovány mezi její členy, a to s přihlédnutím na postavení mladistvého pachatele ve skupině a podle jeho podílu na spáchání činu ; finanční prostředky se zpravidla utrácejí ve skupině mladistvých pachatelů

Ø      pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí (např. auto, motocykly, rádia, videa, oblečení nože, zbraně, alkohol, cigarety, léky apod.), a mnohdy některé mnohem cennější věci nechávají bez povšimnutí

Ø      mladiství pachatelé jednají více emotivně než rozumově, tr. činnost je páchána ve většině případů živelně pod vlivem momentální objektivní situace, místa a doby činu

Ø      některé znaky způsobu spáchání vyplývají ze somatických vlastností pachatele, např. ve srovnání s dospělými pachateli z větší rychlosti pohybu a obratnosti, z menší postavy a hmotnosti těla apod.

 

charakteristika mladistvých pachatelů

Ø      delikvence mladistvých bývá ve značné míře odrazem rodinného prostředí a výchovy ; mladiství pachatelé pocházejí jak z funkčních, tak i dysfunkčních rodin; příčinou může být přísná - represivní výchova, která ve svém důsledku vyhání děti z domova, ale i dobré materiální prostředí u rodin, kdy není na osobní péči o děti čas, alkoholismus, tr. činnost rodičů apod.

 

 

 

 

 

charakteristika předmětu útoku

Ø      obecně lze konstatovat, že u mladistvých pachatelů účinnější vzdorování předmětu útoku vede pachatele k tomu, že používají intenzivnějšího násilí, nebo k tomu, že útok přeruší nebo ukončí ve stadiu přípravy nebo pokusu

 

typické stopy

Ø      s ohledem na nižší výskyt přípravných jednání, nižší výskyt použití běžných, ale i speciálně zhotovených nebo upravených nástrojů

Ø      smyslem operativně-pátracích opatření je urychleně dopadnout pachatele a zabránit mu v páchání další tr. činnosti a to zejména v případech, kdy pachatel je neznámý neboje na útěku

 

typické vyšetřovací situace

Ø      je zřejmé, že tr. čin spáchala mladistvá osoba, přičemž totožnost konkrétního pachatele je zcela nebo z části známá, takže jí je možno sdělit obvinění

Ø      je pouze vysoce pravděpodobné, že tr. čin spáchala mladistvá osoba, ale její totožnost dosud není známa

Ø      pachatel tr. činu je zatím neznámý a není možno usuzovat, zda jde o osobu mladistvou či dospělou

 

zvláštnosti některých typických počátečních úkonů

smyslem operativně-pátracích činností je urychleně dopadnout pachatele a zabránit mu v páchání další tr. činnosti a to zejména v případech, kdy pachatel je neznámý nebo je na útěku

Ø      jako počáteční vyšetřovací úkony se zde uplatňují zejména ohledání místa činu, domovní a osobní prohlídka, výslech zadrženého, podezřelého a výslech poškozeného

Ø      jako příklad uvedeme pouze domovní prohlídku, jež zaujímá významné místo mezi počátečními vyšetřovacími úkony a jež vykazuje největší zvláštnosti

Ø      při hledání podezřelých osob nebo věcí důležitých pro tr. řízení se lze zprostředkovaně seznámit i s rodinným prostředím a s podmínkami života mladistvého

Ø      informace o osobních vlastnostech a poměrech mladistvého je možno získat z různých osobních písemností (deníky, dopisy a jiná korespondence, příp. poznámky)

Ø      nejčastějším důvodem k provedení domovní prohlídky je hledání odcizených předmětů, které mohou být v bytě mladistvého

 

typické vyšetřovací verze a plánování vyšetřování

v případech, kdy v počátcích vyšetřování není znám pachatel, vytyčuje se typická vyšetřovací verze o tom, že tr. čin spáchat mladistvý pachatel

Ø      tato verze se vytyčuje na základě vyhodnocení způsobu spáchání tr. činu, na základě vyhodnocení trasologických stop (zejména stop nohou a rukou), získaného popisu osoby mladistvého apod.

Ø      typickou vyšetřovací verzí je verze o skupinovém spáchání tr. činu více mladistvými pachateli

Ø      pro tuto vyšetřovací verzi svědčí např. větší množství stop pocházejících od různých objektů (osob a nástrojů), velké množství odcizených věcí

Ø      další typickou vyšetřovací verzí je verze o tom, že se na tr. činnosti mladistvého může podílet dospělá osoba, která ve většině případů jako návodce stojí v pozadí spáchaného tr. činu

Ø      zvláštnosti některých následných úkonů: výslech mladistvého obviněného, konfrontace za účasti mladistvého výslechy svědků, expertizy

 

 

zvláštností spolupráce s veřejností a kriminalistická prevence

prevence kriminality mládeže je zaměřena na oblastí

Ø      péče o rodinu, včasné odhalování poruch v rodinné výchově

Ø      zlepšení kvality ve školské výchově a v profesionální výchově

Ø      aktivní způsob trávení volného času, podpora vytváření sítí zájmových a vzdělávacích zařízení

Ø      vytváření pracovních příležitostí pro mládež'

Ø      pomoc dětem a mladistvým, kteří žijí ve špatných životních a výchovných podmínkách

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí