Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování podvodů

PODVOD - druh trestné činnosti patřící do kategorie majetkové kriminality

TRESTNÍ ČIN PODVODU - zvláště společensky nebezpečný; zejména pro svou kvalifikovanost a výskyt, jak v oblasti obecné kriminality, tak i v oblasti hospodářské kriminality (kriminality „bílých límečků“)

 

Rok od roku také narůstá počet deliktů a způsobená škoda. V roce 1984 – 4.521,- Kč a v roce 1993 – 83.814,- Kč průměrné škody na jeden trestní čin. Dále klesá i počet objasněných případů.

 

Podvod páchán za účelem vlastního obohacení

Ø      Na úkor poškozeného

Ø      vzbuzováním falešných představ ve vztahu k okolnostem (k osobě, předmětům, stavu nebo záměrům) a niž se pošk, rozhoduje

Ø      využití nesprávných představ - aniž by je pachatel sám vyvolal

 

Uvedení v omyl nebo využití omylu o sobě

Ø      pachatel si připisuje postavení, které nemá nebo se vydává za někoho jiného tím, že si připisuje cizí jméno, nebo zatají podstatné skutečnosti

 

Uvedení v omyl nebo využití omylu ve vztahu k různým věcem.

Ø      k majetkovým právům pachatele na určitou věc

Ø      k existenci, totožnosti, kvalitě, množství a ceně nějaké věci

 

Typické stopy:

Ø      výpověď poškozeného (oznámení poškozeného)

Ø      výpověď svědků (svědci kontaktů nebo úmyslu poškozeného a pachatele)

Ø      písemné důkazy (smlouvy, padělané listiny účetnictví pachatele, diáře)

Ø      věcné důkazy (padělané um.díla, předměty předané pachatelem poškozenému &
naopak)

 

Podněty a zvláštnosti předmětu vyšetřování

Ø      OZNÁMENÍ POŠKOZENÉHO

-   nevýhoda - velká časová prodleva

-    poškozený očekává splnění dohody, formuluje si podezření, že byl podveden a snaží se navázat kontakt s pachatelem - teprve pak to jde oznámit

-     výhoda - poškozený aktivně spolupracuje s policisty

Ø   VÝSLEDKY OPERATINĚPÁTRACÍ ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ KRIM. POLICIE

-  policisté sami sledují signály

-.  odhalují sami krim. činnost

-  výhoda - kriminalisté sami shromažďují důkazy během průběhu páchání trestní činnosti

-   nevýhoda - mnohdy není jisté, že se za odhaleným úskočným jednáním skrývá skutečně tr. činnost

poškozený sám popírá, že je obětí trest, činu, protože se sám dopouštěl nezákonného jednání (např. uplácení)

Zvláštnosti počátečních úkonů

Ø   VÝSLECH POSKOZENÉHO (důležité) - obsahem jsou veškeré krim. relevantní okolnosti podvodu, jeho podstata, údaje k pachateli a svědkům

Ø   VÝSLECH SVĚDKŮ - zaměření k obsahové stránce, stejně jako u výslechu poškozeného

Ø   REKOGNICE PODLE FOTOGRAFIE - při kontaktu OP. pachatele rekognice podle fotek na evidenčních lístcích OP protokoluje se podle požadavků trestního řádu

Ø   ZAJIŠTĚNÍ VĚCÍ A PÍSEMNOSTÍ - předaných poškozenému pachatelem

Ø   OHLEDÁNÍ VĚCÍ A PÍSEMNOSTÍ

Ø   OPATŘENÍ KE ZJIŠTĚNÍ TOTOŽNOSTI PACHATELE - vypátrání jeho pobytu a zadržení

Zvláštnosti vyšetřovacích verzí

Ø   VERZE K TREST. ČINU - prověření, podstaty podvodu (zjistit zda se jedná o TČ)

Ø   VERZE K TOTOŽNOSTI PACHATELE - vymezení okruhu pachatelů

Ø   VERZE K POBYTU ZNÁMÉHO PACHATELE - vymezení předpokládaného výskytu pachatele - součinnost s orgány krim. policie

Zvláštnosti následných úkonů

Ø   VÝSLECH OBVINĚNÉHO - stopy ve vědomí jsou typickými stopami trest. činu obviněný přiznává skutkový děj, úmysl však popírá

Ø   OSOBNÍ A DOMOVNÍ PROHLÍDKA

-   dle trest.řádu 141/1961 Sb.

-  zajištěni věcných a písemných důkazů

Ø   REKOGNICE IN NÁTURA - možnost konfrontace

Ø   EXPERTIZY - písmo, psací stroj, zboží znalectví, atd.

zvláštnosti - zapojení veřejnosti

Ø      využití:

-     zjišťování totožnosti

pátrání po pachatelích

-  zajišťování dalších poškozených

Ø      hlavně j sou využívány hrom. sdělovací prostředky

prevence

Ø      varování v médiích před konkrétní trest. činností v daném místě a době

Ø      osvěta a výchova občanů

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí