Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování hospodářské trstné činnosti a trestných činů proti měně

METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A TRESTNÝCH ČINŮ PROTI MĚNĚ

 

hospodářské trestné činy jsou obsaženy v druhé hlavě zvláštní části trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších novel

 

Za základní skupiny hospodářských deliktů považujeme

Ø      Delikty páchané vlastními zaměstnanci proti hospodářským zájmům svého zaměstnavatele, které lze rozdělit na:

v     krádeže v podniku,

v     zpronevěry

v     podvodná jednání vůči zaměstnavateli (např. vylákání či vyplácení neoprávněných mezd),

v     delikty porušující hospodářskou věrnost, jako je zneužití zmocnění a plné moci, poskytování neoprávněných výhod konkurenci, vyzrazování hospodářského tajemství konkurenci.

Ø   Delikty páchané proti hospodářským zájmů m jiných hospodářských subjektů nebo proti zájmům státu nebo veřejných institucí.

v   hospodářské podvody (daňový podvod, úvěrový podvod, pojišťovací podvod nebo např. zakládání fiktivních a podvodných firem apod,)

v   Delikty proti hospodářské soutěži (nekalá soutěž, podvodná inzerce, obchodní pomluva, porušování patentového práva,...)

v   Delikty proti předpisům o hospodářském pořádku (devizové delikty, celní delikty, delikty proti oběhu akcií,.....)

v   Tzv. Insolventní delikty - spočívají v předstírání úpadku, v poškozování dlužníků a věřitelů,..

v   mezi klasické hosp. delikty patří i Lichva - kdy pachatel využil momentální tísně, nezkušenosti nebo nevědomosti

 

Typické způsoby páchání hospodářské kriminality:

jsou značně variabilní, podléhají prudkému vývoji vzhledem k měnícím se ekonomickým podmínkám a zcela novým formám hospodářské trestné činnost.

Ø      Trestná činnost spojená s dopravou zboží z ciziny - je spojená s pohybem zboží nebo peněz přes státní hranici a spočívá nejen v klasickém pašování, ale ve stále vyšší míře se zde tr. č. organizuje a proniká i do ekonomických vztahů (převážně se jedná o tr. č. zkrácení daně nebo poplatků ) - např. tr. č. při dovozu automobilů ze zahraničí. Vozidla jsou v cizině nakupována za tržní cenu a zde jsou zfalšovány kupní smlouvy (resp. Faktury) a přepsán rok výroby v technickém průkazu. Na základě pozměněných dokladů je vozidlo na celnici deklarováno a pročteno za zlomkovou cenu skutečné hodnoty. V ČR se opět prodá za tržní cenu.

Ø      Trestná činnost zaměřená proti měně tr, č. padělání a pozměňování peněz, udávání padělaných a pozměněných peněz, výrova a držení padělatelského náčiní, ale patří sem i padělání a pozměňování známek a padělání a pozměňování nálepek k označení zboží je jednou z nejnebezpečnějších tr. č. u známek bývají nejčastěji padělány tzv. provizoria (přetisky), které mají značnou sběratelskou hodnotu.

Ø      Trestná činnost ve finanční oblasti - např. když si někdo pomocí pracovníka spořitelny přečerpá svůj účet třeba o 5 milionů a pak s tím uprchne. Speciální formou HTČ je zneužívání karet CCS na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic (na odcizené, nalezené či svěřené karty CCS)

Ø      Daňová trestná činnost - daňové machinace jsou často provázeny další tr. č. - podvody, krádeže, neoprávněným podnikáním, praním špinavých peněz a vždy je tím poškozován stát. Specifickou oblastí je rozkrádání sociálních dávek určených jako podpora v nezaměstnanosti. Pachatelé žádají o podporu v nezaměstnanosti a v prohlášení uvádějí, že za rozhodné období neměli žádný příjem. Přitom podávají daňová přiznání svědčící o jejich podnikatelské činnosti a vykazují zisky.

Ø      Trestný čin úplatkářství v souběhu s další trestnou činností.

Ø      Trestná činnost v oblasti dopravy - machinace s jízdenkami městské hromadné dopravy

Ø      Trestná činnost v oblasti ochrany autorských práv a ochrany informací - případy porušování ochranných známek, vynálezů, chráněných užitných vzorů, průmyslových práv, know-how a licencí.

Ø      Specifickou část této problematiky pak tvoř í „pirátství" v oblasti multimedií - tj. audia, videa, literárních děl a počítačových programů, dat a informací.

Ø      Praní peněz jako aktuální forma trestné činnosti - praní peněz lze definovat i jako přeměnu ilegálně získaných peněz na legální majetkové hodnoty

 

Pachatelé hospodářské kriminality - Typickým pro pachatele této trestné činnosti je dosavadní bezúhonný život a určité postavení - funkce. Pachatelé často vystupují jako řádní občané, často úspěšní v zaměstnání či podniká, mající značný vliv

-je pro ně typické vytváření skupin různého stupně organizovanosti

 

Typické stopy:

Ø      listinné důkazy (pravé i padělané listiny) a jiné nosiče informací (diskety atp.)

Ø      změny na nosičích informaci

Ø      změny v systémech nosičů informací

Ø      věcné důkazy (zboží různého druhu a kvality, padělatelské náčiní, výrobní prostředky atp.)

Ø      stopy ve vědomí osob

 

Typické počáteční úkony:

Ø      vyžadování potřebných vysvětlení

Ø      vydání a odnětí věcí důležitých pro trestní řízení,

Ø      domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor

Ø      vyžádání kontrolních či revizních zpráv

Ø      vyžádání expertiz z oborů účetnictví; zbožíznalectví,..

 

V počáteční etapě vyšetřování lze použít následující postupy:

Ø      vyšetřovací operace (frontální postup) - Počáteční úkony musí být provedeny:

v     v co nejkratší době

v     souběžně na různých místech, případně v několika vlnách v těsném sledu, aby bylo využito momentu překvapení a znemožněno zničení dokladů uložených různých místech - tento postup je náročný na organizaci, vyžaduje značný počet sil, prostředků a součinnost různých služeb policie. Využívá se zejména při vyšetřování rozsáhlejších případů s větším množstvím předpokládaných pachatelů.

Ø   Průběžné rozvíjení vyšetřování - tady se počáteční úkony směrují na tzv. „slabý článek" systému trestného jednání (např. zajištění skladu s pašovaným zbožím, padělatelské dílny, zajištění svědků či podezřelých majících usvědčující materiály atp.). Tento postup je méně náročný na organizaci, počet sil a prostředků. Existuje zde ale značné riziko, že nepodaří-li se postihnout slabý článek systému, může dojít ke zmaření možnosti zjištění objektivní pravdy v trestním řízení.

 

 

 

 

 

 

Metodika vyšetřování trestných činů proti měně

představuje specifický proces, který začíná výrobou (držením) padělatelského náčiní, pokračuje vyhotovením padělků a končí jejich uváděním do oběhu. Typické způsoby páchání tr.č. proti měně

Ø      typické způsoby vyhotovení padělků peněz - rozdělujeme na způsoby padělání papírových peněz a způsoby padělání mincí. Nejčastějším způsobem zhotovování padělků mincí je lítí - jedná se o nejlacinější, nejméně nápadný a poměrně jednoduchý způsob. Naopak méně častým způsobem padělání mincí je v současné době ražba - je potřeba dobrý razící stroj.

Ø      Typické způsoby pozměňování nominální hodnoty peněz - kdy padělatel chemicky nebo mechanicky odstraní čísla i text označující nominální hodnotu na,
pravých papírových penězích a na jejich místa dotiskne, dopíše nebo dokreslí hodnotu vyšší – je typické pro americké dolary, neboť jejich jednotné grafické řešení a rozměry jsou pro využití tohoto způsobu velmi výhodné.

Ø      Typické způsoby udávání padělaných peněz a pozměněných peněz do oběhu - můžeme dělit podle počtu osob podílejících se na trestné činnosti - udávání do oběhu

v   Jednotlivcem - získá padělek tím způsobem, že je mu jím zaplaceno, získá jej darem nebo koupí na černém trhu apod. Po zjištění, že se jedná o padělek, snaží se jej ihned udat jako praví. Je-li přistižen, často se hájí tím, že mu nebylo známo že se jedná o padělek. Padělané mince jsou převážně uváděny do  oběhu prostřednictvím hracích nebo jiných automatů . V takovém případě může mít pachatel přímo u sebe větší množství padělaných mincí

v   Skupinou pachatelů - jsou pro netypické menší padělatelské dílny, které produkují padělky střední úrovně kvality. Při udávání do oběhu mohou skupiny postupovat stejně jako jednotlivci. Mohou však.spolupracovat i ve dvojici, kdy ten který rozměňuje nebo platí, má u sebe pouze jeden padělek a jeho spolupachatel z povzdálí sleduje situaci a má při sobě větší množství padělků . V případě zadržení padělku na místě uniká a varuje skupinu.

v     zločineckou organizací mafiánského typu - existuje u nich přesná dělba práce a obvykle disponují značnými finančními prostředky. Mají kvalitní padělatelské dílny a padělky vyrábějí pouze specialisté. Potom jsou předány kurýrům, kteří je přivážejí konkrétním osobám v jiných zemích.

 

Oznámení tr.č. může být učiněno písemně (zejména banky) nebo ústně (osoba, která platidlo přímo zadržela při platbě, jednala s osobou udávající platidlo jako pravé). V případech, kdy je podezřelé platidlo zajištěno při platbě, zajistí se i osoba s ním platící. Zajištěná osoba se vyslechne a podá vysvětlení ve věci udávání podezřelých peněz jako pravých. Výslech je nutno zaměřit zejména na skutečnost, zda osoba věděla, že udává padělek jako pravý, na veškeré informace o původu a na veškeré informace k osobám, od nichž padělek získala.

Pokud zjištěné skutečnosti nenasvědčují tomu, že zajištěná osoba spáchala tr.č. neprodleně se propustí. Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že osoba udávající padělek jako pravé peníze věděla, že udává padělek, sdělí se jí obvinění.

Policejní orgán nebo vyšetřovatel je povinen vždy zajistit podezřelé peníze pro trestní řízení. Za zvláštnost počáteční etapy vyšetřování tr.č. proti měně je fakt, že právě expertiza je jedním ze základních počátečních úkonů . Pouze na základě znaleckého posudku lze prokázat, zda jsou podezřelé peníze padělky. Expertizy v oboru zkoumání pravosti peněz podává oddělení zkušebny platidel ČNB a Kriminalistický ústav v Praze.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí