Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická rekonstrukce

Def: je to vyšetřovací výkon, jehož podstata je v souhrnném obnovení situací a skutkových okolností (model) jednání, která vedly k tr.činu. Provádí se na zákl. porovnání údajů získaných vyšetřováním za účelem prověření a zisku nových důkazů. Je to fyzické obnovení krimin.objektů, předmětů, nástrojů, situací nebo jejich znaků.

 

Po technické stránce lze provést rekonstrukce

Rekonstrukce je proces poznání objektivní pravdy – naprostá shoda se skutečností 

Ø      Na základě popisu situace z místa činu

Ø      Podle původních zachovalých částí objektů, předmětů, pís.dokumentů, fotografií jejich změny, zničení

 

Druhy kriminalistické rekonstrukce

Rekonstrukce se provádí, jestliže nedostačují jiné důkazy k objasnění

Ø      používá se k prověření nebo vyvrácení výpovědí (obviněného, podezřelého),

Ø      k objasnění situace a místa činu (když přejel chodce, kdy ho viděl a zda stačil zabrzdit)

Ø      plastická rekonstrukce obličeje podle lebky

 

Rekonstrukce kriminalisticky významných míst

Ø      místa činu - místo, kde mohl být spáchán tr.čin dle výpovědí, svědků, podezřelých, poškozených

Ø      Místa nespáchaného činu - rekonstrukce mater.prostředí, které má důležitý význam pro objektivní pravdu.

 

Rekonstrukce kriminalisticky významných předmětů:

Ø      Věcí - znovuvytvoření věcí pro zjištění znaků orig. nebo funkčnosti

Ø      Listin a dokumentů -  znalecké zkoumání vnějších znaků originálů

 

Účastníci kriminalistické rekonstrukce

Ø      Úkony jsou řízeny jednou osobou - kriminalista, vedoucí týmu – který provádí vyšetřování dané věci. Tato osoba odpovídá za řádnou přípravu, dokumentaci, protokol. Musí vše připravit a naplánovat

Ø      Obviněný, svědek, poškozený, další osoby

Ø      Osoby na věci nezúčastněné - konzultanti, odborníci, poradci

Ø      Osoby pomocné – figuranti, ze soudního lékařství, dopravy, kriminal.technici

 

Příprava kriminalistické rekonstrukce

Před odjezdem na místo činu je důležitá příprava úplná znalost shromážděných důkazů (prostudovat výpovědi, důkazy,…, a jejich rozpory, aby rekonstrukce mohla proběhnout), důkazních prostředků, ujasnit přesný cíl rekonstrukce plán organizace samotné rekonstrukce a to vše před výjezdem na místo rekonstrukce.

                           

Plán rekonstrukce

Ø      Doba denní nebo noční

Ø      Určení místa činu, předmětů, maket, tech.prostředků, dokumenty

Ø      Spoj,dopravní prostředky

Ø      Pozvat osoby zúčastněné

Ø      Ostraha obviněného, prostoru

Ø      Instruktáž účastníků

Ø      Souhlas, vyrozumění osob zúčastněných na rekonstrukci

Po příjezdu na místo činu

Ø      Zajištění prostoru policisty před vstupem neoprávněných osob

Ø      Orientační prohlídka prostoru

Ø      Úkoly, poučení účastníků

Ø      Předběžné hodnocení odbor.otázek – posuzování

Ø      Další činnosti vzniklé pří samotné rekonstrukci

 

Taktické a metodické postupy rekonstrukce tr.činu

Def.: rozumíme všechna opatření k vytvoření podmínek pro rekonstrukci.

 

Druhy taktických zásad

Ø   stanovení vhodné doby provedení úkonu (většinou v závěrečném stadiu vyšetřování až po nashromáždění dostatečného množství důkazů)

Ø   řízení jedním vedoucím – dává pokyny, rozhoduje

Ø   cílevědomost a systematičnost

Ø   ostražitost i poskytnutí urč, volnosti obviněného v jednání (pozor na pokus o útěk, napadení příslušníka policie, …)

 

Taktické postupy

Ø      výběr omezeného počtu účastníků

Ø      volné jednání osob a jejich iniciativy

Ø      vhodné podmínky v jakých byl spáchán tr.čin

Ø      příprava pomocné osoby

 

Při rekonstrukci je brán zřetel i psychické stavy účastníků - vzrušení napětí, stres, ostych. Na tyto okolnosti je třeba přihlížet a proto se snažit vytvořit takovou atmosféru, která by nevyvolávala emoční projevy.

 

Fixace rekonstrukce

Def: proces vytvoření dokumentačního odrazu průběhu rekonstrukce a to ve formě protokolu.

Do protokolu se zaznamenávají výsledky rekonstrukce (i jiných vyšetřovacích úkonů). Protokol je základním procesním dokumentem. Aby měl důkazní hodnotu, musí mít zákonem předepsané náležitosti (úplnost, srozumitelnost, správnou formulaci, …) a procesní formu, připojuje se i fotografická a technická dokumentace a videozáznam.

Rozdělení protokolu na 3 části

Ø      všeobecné údaje - doba, místo, postavení osob, adresy osob, cíl

Ø      procesní náležitosti - poučení osob o významu protokolu

Ø      vlastní průběh rekonstrukce – popis jednotlivých úkonů, postup

 

Hodnocení rekonstrukce

Ø      výsledky které vedly k nutnosti rekonstrukce

Ø      hodnocení jednotl.faktů

Ø      hodnocení podmínek

Ø      objektivnost výsledků

 

Výsledky rekonstrukce jsou důkazní fakta, která potvrzují nebo vyvracejí skutečnosti spojené s tr.činem. Mohou i vyvstat nové důkazy.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí