Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Identifikace osob podle ručního písma

Identifikace pisatele podle ručního písma je založena na skutečnosti, že ruční písmo, každé osoby je individuální a obsahuje znaky, které lze vyhodnotit ve sporném (zajištěném) i srovnávacím materiálu. Na základě tohoto vyhodnocení lze určit shodu dvou nebo více rukopisů a na jejím podkladě ztotožnit pisatele.            

Na proces psaní má vliv jednak duševní, tak fyzická činnost. Podle tohoto působení se dělí na :

Ø      Písemné vyjadřování – jazyková stránka, vzdělání, myšlení

Ø      Grafická stránka - rukopis

 

Z kriminalistického hlediska je významné dělení materiálů podlé motivace pisatele

Ø      spontánní rukopisy

Ø      nespontánní - tzn., že ruční písmo je ovlivněno jak vnitřními, tak i vnějšími faktory (úmyslné měnění písma)

- vnitřní faktory např. anatomicko-fyziologické dispozice, motivace psaní, úroveň a dovednost používání písma

-   vnější faktory např. prostředí, ve kterém píše, poloha pisatele, charakter psacích prostředků a podložky

 

Dále pro individuálnost písma pisatele je významné

Ø   stereotypnost tj.stálost pohybů,

Ø   zachovatelnost - opakovatelnost pohybů

 

Identifikace osob na základě zkoumání se provádí ve dvou rovinách, z hlediska grafického a z hlediska jazykového vyjadřování.Zkoumané materiály se dělí podle kvantity

Ø      životopisy, referáty

Ø      podpisy, číslice

 

Zkoumání rukopisu z grafického hlediska.                 

Písemnosti, jejichž pisatel má být zjištěn, se označuje jako

Sporné - je nutné k identifikaci jejich úplnost a původnost ( např. u anonymních dopisů je nutné zaslat i obálku s adresou a nemá smysl zasílat ke zkoumání kopie, fotografie, překreslené texty)

Srovnávací materiály jsou veškeré materiály, které obsahují písařský projev obviněného. Srovnávací materiál je závislý na sporném materiálu a musí odpovídat spornému materiálu minimálně v těchto aspektech:

Ø      Druhem písařského projevu např. k hůlkovému spornému textu musí být srovnávací materiál psaný hůlkovým písmem

Ø      Směrem odchylky od písařského optima - srovnávání všech druhů písemných projevů pisatele

Ø      Časová vazba - srovnávat pouze písemnosti s nevelkým časovým odstupe

Ø      Rozsah - množství srovnávacího materiálu (co největší) u podpisů – 5 podpisů od osoby, jejíž podpis je zkoumán a 10 podpisů vyhotovených podezřelou osobou

Ø      Psací prostředky a písařská poloha - nejlépe shodný psací prostředek, shodné podložky

 

 

 

 

 

Zkoumání se tedy provádí ve dvou rovinách

Ø      V obecné rovině – (grafická úprava) tzn. celkový pohled písemnosti (odstavce, řádky, vyjadřování, náležitosti, podpis, okraje, podpis, oslovení..,)

Ø      zvláštní rovina - grafika písma (jeho specifika), jeho základní komponenty (celá písmena, znamení), specifika určitého písma

 

Zkoušky písma lze provádět třemi způsoby

Ø      diktátem – u diktátu v úvodu se doporučuje nejdříve psát neutrální text, je psychologicky je zjištěno, že se pozornost pisatele po úvodních pasážích snižuje

Ø      opisem  - opisující osobě se nesmí předložit k opisování text sporného materiálu

Ø      obrázkovou metodou – osobě se předkládají kresby, fotografie s podobným ale i s neutrálním obsahem sporné písemnosti. Zkoušený sám vytváří věty, které píše a které by měly vyjadřovat text k obrázkům

 

Zkoumání z hlediska jazykového vyjadřování – logosynkritická analýza - mladý expertizní obor, umožňující se vyjádřit k autorství psaných projevů

Cíl:

Ø      Určit skupinovou příslušnost - typovat údaje o osobě autora, např., věk, povolání, příslušnost...

Ø      Je-li k dispozici srovnávací materiál je možné provést individuální identifikaci autora

 

Zkoumání textů metodou jazykového rozboru se provádí v několika rovinách

Ø      lexikální stavba (styl vyjadřování) Archaismy, žargon, profesionalismy,…

Ø      gramatická stavba – jazykový projev – tvarosloví, spojování do vět

Ø      modální stavba

Ø      pravopis ( dá se úmyslně měnit)

 

Sporný materiál se vkládá podle charakteru do vhodných obalů (papírové obálky, sáčky, desky z plastických hmot,…). Chrání před působením vlhka, chemikálií, …, před poškozením a zašlou se ke zkoumání. Sporný materiál je unikátní a nenahraditelný. Zvláštní případ tvoří sporný materiál, který nelze zajistit IN NATURA (např. nápisy na zdech, dřevěných ohradách, vozovkách, …). Tyto nápisy se musí vyfotografovat. K nápisu se musí přiložit měřítko, tak aby nepřekáželo. Ke zkoumání se zasílají jak fotografie tak i negativ.

 


 


 


 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí